Ján Bendžala bude novým šéfom ÚRŽD

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD) bude máť nového predsedu. Od 1. novembra sa novým predsedom stane Ján Bendžala. Petrovi Vrátnému, ktorý je na čele úradu od 1. novembra 2005 uplynie šesťročné funkčné obdobie 31. októbra 2011.

Úrad je regulačným orgánom, ktorý dohliada na dodržiavanie transparentných a nediskriminačných podmienok prístupu žiadateľov na železničnú sieť a prideľovania kapacity infraštruktúry, ustanovuje všeobecne záväznými právnymi predpismi regulačný rámec pre jej spoplatňovanie a úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre. Plní úlohy regulačného orgánu pre reguláciu cestovného v železničnej doprave, ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o náležitostiach návrhov na určenie cestovného, o postupe pri regulácii cestovného a maximálnu výšku základného a osobitného cestovného.