Monitorovací výbor OPD bude schvaľovať realokácie

V súvislosti s realokáciami eurofondov na projekty podporujúce zamestnanosť mladých ľudí a rozvoj malých a stredných firiem pripravuje ministerstvo dopravy revíziu Operačného programu Doprava. Návrh presunu finančných zdrojov bude schvaľovať Monitorovací výbor OPD vo štvrtok 31. mája v Trenčianskych Tepliciach.

Zasadanie Monitorovacieho výboru Operačného programu Doprava (MV OPD) je jedným z pravidelných nástrojov, prostredníctvom ktorých si Európska komisia overuje stav čerpania eurofondov na dopravné projekty. Okrem kľúčového bodu 9. Monitorovacieho výboru – revízie OPD – budú zástupcovia EK spolu s ďalšími členmi výboru schvaľovať výročnú správu o vykonávaní OPD v roku 2011. Súčasťou dvojdňového zasadnutia je tiež kontrola dopravných projektov priamo na mieste výstavby. Tentoraz sa členovia MV OPD zamerajú na stavby v Trenčianskom kraji: pozrú si stavenisko nového cestného mostu v Trenčíne a modernizovaný úsek železničnej trate medzi Trenčianskou Teplou a Belušou.

rd_0000015649

Na rokovaní v Trenčianskych Tepliciach, ktorého sa zúčastní aj minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek ako predseda MV OPD, budú prijímatelia pomoci z Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, Železníc SR a ZSSK informovať o pokroku pri realizácii jednotlivých projektov. Zástupcovia ministerstva dopravy ako Riadiaceho orgánu OPD zhodnotia stav implementácie OPD a predstavia akčný plán na zdynamizovanie čerpania eurofondov na dopravné projekty. Zástupcovia Európskej komisie budú informovať o stave posudzovania žiadostí na tzv. veľké infraštruktúrne projekty (projekty nad 50 miliónov eur). Monitorovací výbor OPD zasadá dvakrát ročne a jeho členmi sú okrem zástupcov EK a pracovníkov príslušných ministerstiev aj zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Na zasadnutiach MV OPD sa zúčastňujú aj experti JASPERS (Joint Assistance to Support of European Regions – konzultanti EK v poradnej funkcii) a zástupcovia Orgánu auditu.

K polovici mája ministerstvo dopravy evidovalo 54,47 percentné zazmluvnenie na projekty v rámci OPD (viac ako 2 miliardy eur). Vyčerpaných bolo 1 076,67 miliónov eur, čo predstavuje 28 percent. Oblasť monitorovania a hodnotenia patrí do okruhu oprávnených aktivít financovaných z prostriedkov technickej pomoci, na ktorú je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutá pomoc vo výške 85 percent nákladov.