Na Slovensku prebieha medzinárodná akcia s názvom Čistá stanica

V dňoch 13. a 14. marca 2012 prebieha aj na Slovensku v obvode železničných dráh medzinárodná policajná akcia RAILPOLu. RAILPOL je Európska sieť železničných polícií. Policajná akcia s názvom „Čistá stanica“ je zameraná na zvýšenie bezpečnosti cestujúcich vo vlakoch a na železničných staniciach. Cieľom akcie „Čistá stanica“ je preventívne pôsobenie za účelom ochrany života, zdravia a majetku osôb v železničnej doprave a majetku organizácií pôsobiacich v obvode železničných dráh. Rovnako je cieľom ochrana verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy. Do akcie sú zapojení najmä príslušníci železničnej a poriadkovej polície. Na odhaľovanie podozrivých predmetov a látok v opustených batožinách a v batožinách cestujúcich, využívajú aj služobných psov. Kontroly sú vykonávané vo vybraných osobných vlakoch, na vybraných železničných staniciach a v ich okolí. Pozornosti neujdú ani úschovne batožín.

railpol logoDo medzinárodnej policajnej akcie je zapojených 15 členských krajín RAILPOL-u a USA. V rámci akcie bude v niektorých krajinách vykonaná aj kontrola skenovacieho systému a iných metód, ktoré sú používané pri prijímaní batožiny do úschovy. Medzinárodná policajná akcia RAILPOLu s takýmto zameraním sa uskutočnila po prvýkrát. Slovenská polícia sa však akcií RAILPOLu zúčastnila aj v minulosti. Začiatkom februára tohto roku sa u viceprezidenta Policajného zboru uskutočnila návšteva prezidenta RAILPOL-u, pána Arenda Banninka za účelom vyhodnotenia vzájomnej spolupráce Policajného zboru a RAILPOL-u. Podľa prezentovaného názoru p. Banninka je Slovenská republika s jej Policajným zborom najaktívnejšou členskou krajinou vo svojom regióne. Z prezentovaných skúseností p. Banninka vyplynulo, že v krajinách, ktoré si zachovali špecializované policajné útvary plniace úlohy najmä v obvode železničných dráh, vo všeobecnosti nedochádza k takému nárastu kriminality v tomto prostredí, ako v iných krajinách. Znižovanie kriminality je aj cieľom slovenskej polície, preto sa Policajný zbor v obvode železničných dráh podobných akcií zúčastní aj v budúcnosti.