Nový cestovný poriadok 2012/2013

Od polnoci 9. decembra 2012  začne  na železnici platiť nový cestovný poriadok  pre rok 2012/2013.  Na základe  požiadavky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR), ako objednávateľa dopravných výkonov, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) po prvýkrát novým spôsobom stanovila základný režim dopravnej obsluhy, ktorý definuje rozloženie vlakov a základný koncept dopravnej obsluhy medzi jednotlivými železničnými stanicami.

Rozsah plánovaných dopravných výkonov (v mil. vlkm)
rok 2012rok 2013rozdiel
ZoDSVZ29,3529,10-0,25
IC vlaky*1,131,220,09
Spolu 30,4830,32-0,16

ZoDSVZ – Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme
* V roku 2013 vrátane Ex 1502, ktorý bude prevádzkovaný na komerčnej báze

Rozsah vlakovej dopravy pre rok 2013 je 30,32 mil. vlkm, z toho 29,1 mil. vlkm tvoria výkony v rámci ZoDSVZ a 1,22 mil. vlkm sú výkony IC vlakov (resp. Ex 1502), ktoré budú realizované na komerčnej báze. V roku 2012 si MDVRR SR objednalo 29,35 mil. vlkm a mimo ZoDSVZ sú prevádzkované IC vlaky na trase Bratislava – Košice s dopravným výkonom 1,13 mil. vlkm.

Nové  jednotky jazdia po celom Slovensku
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb, skrátenie času prepravy  cestujúcich, komfortné  cestovanie bude zabezpečené aj prostredníctvom nových  elektrických poschodových a diesel motorových jednotiek, ktorých má ZSSK v súčasnosti dispozícii  23 (posledná jednotka bude dodaná v 2. štvrťroku 2013).  Celkom 32 nových jednotiek bolo zabezpečených z Operačného programu Doprava  2007-2013. Nasadené budú na tratiach v rámci celého Slovenska.

Zavedenie taktovej obsluhy
Na väčšine traťových úsekoch prichádza k zavedeniu taktovej dopravnej obsluhy v diaľkovej,  prímestskej a regionálnej doprave. Taktová doprava je nosným predpokladom pre dopravnú obsluhu celého územia SR. Režim taktovej dopravy je stanovený na základe nutnosti vytvorenia nadväzností medzi jednotlivými vlakmi vo všetkých  uzlových a odbočných  železničných staniciach  s cieľom rovnomernej železničnej dopravnej obsluhy na jednotlivých traťových úsekoch počas celého dňa.

NOVINKA  – Pásmová dopravná obsluha
Novinkou bude  pásmová dopravná obsluha na traťovom úseku Bratislava – Kúty.  ZSSK týmto reaguje na potreby cestujúcich a predpokladané spustenie BID, ktoré je plánované na prvú polovicu roka 2013.  ZSSK bude tvoriť kostru dopravnej obsluhy v rámci BID,  k čomu jednoznačne prispieva i pásmová dopravná obsluha na traťovom úseku.
Princíp pásmovej dopravnej obsluhy spočíva v zabezpečení kvalitnej dopravnej obsluhy v okolí významnej mestskej aglomerácie tak, aby bol zabezpečený rýchly návoz cestujúcich z blízkych aj vzdialených miest a obcí na príslušnom traťovom úseku. Na traťovom úseku je potrebné vhodne stanoviť pásmovú stanicu (Malacky)  a dopravnú obsluhu budú zabezpečovať dve kategórie vlakov:

 • vlaky Os, ktoré zastavujú vo všetkých železničných staniciach a zastávkach a tvoria prípoje k (rýchlym) vlakom kategórie REX v pásmovej železničnej stanici,
 • vlaky kategórie REX, ktoré zabezpečujú rýchlu prepravu cestujúcimi zo vzdialených obcí bez zastavenia v okolí mestskej aglomerácie.

Príklad:  Vlak kategórie REX premáva ako Os Kúty – Malacky a bez zastavenia pokračuje v úseku Malacky – Bratislava hl. st. V žst. Malacky je vytvorený minimálny prestupný čas pre pokračovanie potencionálnych cestujúcich Os vlakom Malacky – Bratislava. V opačnom smere obdobne. Os vlak Bratislava – Malacky so zastavením vo všetkých tarifných bodoch, pričom za ním do žst. Malacky prichádza vlak REX Bratislava – Malacky bez zastavenia a Malacky – Kúty ako Os vlak.

Zastavenie, resp. obmedzenie osobnej železničnej dopravy
Vzhľadom na objednávku dopravných výkonov od MDVRR SR a po niekoľko mesačnej verejnej diskusii, príde  na piatich traťových úsekoch k zastaveniu osobnej železničnej dopravy a na šiestich traťových úsekoch dôjde k výraznému zníženiu rozsahu dopravných výkonov z dôvodu nízkej efektivity prímestskej železničnej dopravy.

Zastavená osobná železná doprava bude na traťových úsekoch:

 • Turňa nad Bodvou – Plešivec – Jesenské (vedené len vlaky kategórie R)
 • Prievidza – Nitrianske Pravno
 • Stará Ľubovňa – Plaveč
 • Spišské Vlachy – Spišské Podhradie
 • Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany

Výrazné zníženie počtu prímestských vlakov, bude  na traťových úsekoch:

 • Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom
 • Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica
 • Liptovský Hrádok – Poprad-Tatry
 • Kežmarok – Stará Ľubovňa
 • Turňa nad Bodvou – Košice
 • Lipany – Plaveč

Výluky pokračujú
Na tvorbu cestovného poriadku pre rok 2012/2013 mala výrazný vplyv aj pretrvávajúca výluková činnosť, ktorá súvisí s modernizáciou železničného koridoru Bratislava – (Trenčín – Žilina) – Košice, preto budú aj v roku 2013 viaceré medzistaničné úseky dlhodobo jednokoľajné.

 IC 504 Tatran

Zmeny v regionálnej a prímestskej doprave

Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj

Na traťových úsekoch v okolí Bratislavy a Trnavy budú zabezpečovať dopravnú obsluhu prevažne vlaky radené novými, modernými poschodovými jednotkami ZSSK rady Push Pull.

Na traťových úsekoch v okolí mesta Bratislava, Bratislava – Trnava – Leopoldov, Bratislava – Šaľa – Nové Zámky a Bratislava – Malacky – Kúty dôjde k zavedeniu celodenného hodinového taktu. V čase, keď cestuje menej ľudí a počas  víkendov budú vlaky vedené maximálne v dvojhodinovom takte. V čase dopravnej špičky je takt Os vlakov doplnený vlakmi kategórie R a REX. Na traťovom úseku Bratislava – Kúty bude zavedená pásmová dopravná obsluha.
Na traťovom úseku Zohor – Záhorská Ves  bude pokračovať  dopravná obsluha aj na základe dohody s Bratislavským samosprávnym krajom. V cestovnom poriadku 2012/2013 budú vedené 3 páry vlakov,  aj počas sobôt, a dní pracovného pokoja.
Na traťovom úseku Leopoldov – Nové Mesto nad Váhom bude ZSSK v zmysle objednávky dopravných výkonov zabezpečovať dopravnú obsluhu vlakmi kategórie REX a R, spolu so 4 pármi vlakov kategórie Os.
Na traťovom úseku Trnava – Galanta dôjde k zníženiu rozsahu dopravných výkonov o jeden pár vlakov. Vlaky budú jazdiť v taktovom režime so zachovaním školských vlakov.
Na traťovom úseku Kúty – Skalica na Slovensku ostáva zachovaný rozsah dopravných výkonov. Dopravnú obsluhu budú zabezpečovať modernizované motorové jednotky radu 813/913. Vzhľadom na zabezpečenie rovnomernej dopravnej obsluhy počas celého dňa prichádza k presunu vlakov z 18-tej hodiny na vlaky v dopoludňajšom čase.
Na traťovom úseku Trnava – Kúty bez zmeny.

Nitriansky samosprávny kraj

Na traťových úsekoch Nové Zámky – Nitra – Topoľčany a Nitra – Leopoldov dôjde k zavedeniu taktovej dopravy Os vlakov a k rovnomernému rozloženiu vlakov počas celého dňa v nadväznosti na zvýšený rozsah diaľkovej dopravy (Bratislava – Prievidza). Vlaky sú vedené v hodinovom, resp. v dvojhodinovom takte. Na uvedených  traťových úsekoch  budú jazdiť  aj nové  diesel motorové jednotky ZSSK rady DMJ  861.
Na traťovom úseku Nové Zámky – Komárno bude zavedený nový pár Os vlakov. Vlaky budú jazdiť v taktovom režime so zachovaním školských vlakov tak, aby bola zabezpečená celodenná rovnomerná dopravná taktová obsluha s nadväznosťami v železničnej stanici  Nové Zámky a Komárno.
Na traťových úsekoch Štúrovo – Levice a Čata – Šahy prichádza k zníženiu rozsahu dopravných výkonov. Snahou ZSSK bolo vedenie vlakov na traťových úsekoch v taktovom režime, čo je možné realizovať len čiastočne,  vzhľadom na jednokoľajnosť traťových úsekoch.

Banskobystrický samosprávny kraj

Z dôvodu vybudovania taktového dopravného režimu, prichádza na viacerých traťových úsekoch k zmene rozsahu dopravných výkonov.
Na traťových úsekoch Zvolen – Fiľakovo, Lučenec – Utekáč a Brezno – Banská Bystrica dôjde  k zvýšeniu rozsahu dopravných výkonov o 1,  resp. 2 páry Os vlakov. Zavedenie taktovej dopravy počas celého dňa nebolo  možné,  vzhľadom na jednokoľajnosť traťových úsekoch.
Na traťovom úseku Brezno – Jesenské bude mierne znížený rozsah dopravných výkonov (kalendárne obmedzenia vlakov). V zmysle požiadavky MDVRR SR budú časové polohy vlakov upravené tak, aby bola zabezpečená železničná dopravná obsluha rovnomerne počas celého dňa.
Na traťovom úseku Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava bude železničná dopravná obsluha zabezpečená 4 pármi Os vlakov. Vlaky sú vedené  s ohľadom na zabezpečenie prípojových väzieb na / od Os vlakov smer Zvolen v železničnej stanici Hronská Dúbrava.
Na traťovom úseku Horná Štubňa obec – Banská Bystrica bude premávať len jeden vlak Os, ostatné budú vedené v režime Zr so zastavením v  železničnej stanici Horná Štubňa obec.

Trenčiansky samosprávny kraj

Na traťovom úseku Žilina – Trenčín – Nové Mesto nad Váhom bude zabezpečená železničná dopravná obsluha v dvojhodinovom takte a vo frekventovaných úsekoch dňa v hodinovom takte. Z dôvodu zabezpečenia odvozu z rannej a popoludňajšej zmeny z Púchova boli z taktového režimu vyňaté vybrané osobné vlaky Púchov – Žilina.
Na traťovom úseku  Trenčín – Bratislava budú v pracovné dni vedené dva páry vlakov a Nové Mesto nad Váhom – Bratislava 1 pár vlakov kategórie REX.
Na traťových úsekoch Prievidza – Topoľčany a Horná Štubňa – Prievidza ostáva zachovaný rozsah dopravných výkonov. Vlaky sú vedené v taktovom režime so zachovaním školských vlakov a alternatívne vedených vlakov počas víkendov.
K zlepšeniu prípojových väzieb dôjde  najmä medzi vlakmi Hornej Nitry a Turca, kde budú vytvorené nové prípojné väzby medzi Os vlakmi zo smeru Prievidza na Os vlaky smer Turčianske Teplice a Martin.
Na základe výsledkov rokovaní s miestnou samosprávou, VÚC a SAD-kami sa pokračuje v koordinácii cestovných poriadkov najmä na tratiach Trenčín – Chynorany a Prievidza – Horná Štubňa, kde sa strieda ponuka cestovania vlakom alebo autobusom.

Žilinský samosprávny kraj

Na traťových úsekoch v okolí Žilina budú jazdiť  prevažne vlaky radené modernými elektrickými poschodovými jednotkami ZSSK rady EPJ 671.
Vzhľadom na objednaný rozsah dopravných výkonov prichádza na viacerých traťových úsekoch k poklesu dopravných výkonov, avšak k zavedeniu rovnomernej dopravnej obsluhy počas celého dňa.
Na traťových úsekoch v okolí Žiliny, Žilina – Čadca, Žilina – Púchov a Žilina – Liptovský Mikuláš budú Os vlaky vedené v hodinovom / dvojhodinovom takte počas celého dňa. Výnimkou sú len vybrané vlaky kategórie Os, ktorých poloha je vyžiadaná špecifickými požiadavkami cestujúcich regiónu (škola, zamestnanie).
Na traťovom úseku Žilina – Rajec bude zvýšený rozsah dopravných výkonov, so súčasným zavedením taktového systému dopravy.
Na traťovom úseku Čadca- Makov bude v taktovom dopravnom systéme vedených 11 párov vlakov. V železničnej stanici Čadca  bude zabezpečené  prepojenie na vlaky smer Česko,  na taktové Os smer Žilina a na vlaky na traťovom úseku Skalité – Zwardoň.
Na traťovom úseku Žilina – Skalité – Zwardoň bude zachovaný rozsah priamych vlakov do a z Poľska (4 páry). V časových polohách vlakov nedochádza k výrazným zmenám  v porovnaní s platným cestovným poriadkom.
Na traťovom úseku Vrútky – Horná Štubňa zostáva zachovaný rozsah dopravných výkonov. Vlaky budú jazdiť v taktovom režime s výnimkou prvého ranného a školského vlaku. Rozšíri sa ponuka rýchlych spojov zo Žiliny (Vrútky, Martin) do Banskej Bystrice a Zvolena.
Na traťovom úseku Kraľovany – Trstená rozsah dopravných výkonov zostáva zachovaný. V časových polohách vlakov nedochádza k výrazným zmenám v porovnaní s platným cestovným poriadkom.

Košický samosprávny kraj

Na traťových úsekoch Košice – Poprad a Košice – Čierna nad Tisou  bude zavedený nový 1 pár Os vlakov. Dopravná obsluha bude zabezpečená vlakmi Os v hodinovom / dvojhodinovom celodennom taktovom režime. V okolí mesta Košice budú na vybraných vlakoch nasadené nové poschodové jednotky ZSSK rady EPJ 671.
Na traťovom úseku Košice – Humenné bude vedených v taktovom dopravnom systéme 8 párov REX vlakov. Vlaky REX zabezpečia  prípojovosť na a od  IC vlakov v železničnej stanici Košice. Vlaky budú vedené novými modernými diesel motorovými jednotkami DMJ 861.
Na traťovom úseku Košice – Plešivec bude dopravná obsluha zabezpečená len v úseku trate Košice – Turňa nad Bodvou, a to 4 pármi Os vlakov.
Na traťovom úseku Margecany – Červená Skala budú 3 páry vlakov vedené v celom úseku Margecany – Červená Skala, 1 pár vlakov bude vedený v úseku Margecany – Prakovce. Ostatné Os vlaky budú vedené v úseku Margecany – Nálepkovo. V Margecanoch budú zabezpečené prípoje na osobné vlaky smer Košice a Spišská Nová Ves.

Prešovský samosprávny kraj

Na traťovom úseku Košice – Prešov – Lipany bude  zavedený taktový systém dopravnej obsluhy so zabezpečovaním prestupných väzieb na/od vlakov kategórie IC a R v železničnej stanici Kysak.
Na traťovom úseku Lipany – Plaveč bude vedený len 1 pár vlakov v piatok a v nedeľu, z dôvodu zvýšenej frekvencie cestujúcich (žiaci a študenti).
Na traťových úsekoch Humenné – Medzilaborce, Prešov – Humenné a Prešov – Bardejov prichádza k zavedeniu taktového dopravného systému. Na traťových úsekoch Humenné – Stakčín a Humenné – Medzilaborce bude celodenný taktový režim previazaný s vlakmi kategórie REX Humenné – Košice. Na traťových úsekoch v okolí  železničnej stanice Humenné budú  nasadené nové diesel motorové jednotky ZSSK rady DMJ 861.

Tatranské elektrické železnice (TEŽ) a Ozubnicová železnica (OŽ)

Na traťovom úseku OŽ Štrba – Štrbské Pleso budú všetky vlaky vedené denne, v železničnej stanici Štrba budú zabezpečené prípoje na a od vlakov diaľkovej dopravy.
Na traťovom úseku TEŽ Poprad-Tatry – Štrbské Pleso bude zavedený taktový dopravný systém.  Nárast rozsahu dopravných výkonov bude v čase letnej turistickej sezóny.

Zabezpečenie prípojov v železničnej stanici Poprad

Prípoje v železničnej stanici Poprad sú zabezpečené od a na vlaky R 6XX a od IC vlakov z Bratislavy a na IC vlaky do Bratislavy. Osobné vlaky sú vedené do Popradu pred R 6XX a z Popradu za vlakmi R 6XX.

Prestupy v stanici  Poprad-Tatry na a od Tatranských elektrických železníc (TEŽ)

Od nepárnych IC  vlakov je prestup 14 min, na párne IC je prestup 12 min. Prestup na R 6XX je 5 min, resp. 7 min. Prestup od R 6XX je 7 min, resp 8 min.
Na traťovom úseku Poprad-Tatry – Plaveč v úseku Poprad -Tatry – Kežmarok bude vedených 13 párov vlakov v taktovom dopravnom systéme. V úseku Kežmarok – Stará Ľubovňa bude vedených 7 párov osobných vlakov.

POZOR: Od 1. 1. 2013  zmena na TEŽ

Od 1. januára 2013 pristupuje ZSSK na uzavretom tarifnom systéme TEŽ (Tatranské elektrické železnice a Ozubnicová železnica) k zavedeniu plnohodnotného samoobslužného výpravného systému (SVS).
Vlaky nebudú sprevádzané vlakovým personálom. Cestujúci nastúpi do vlakov s už vopred zakúpeným cestovným lístkom, ktorý je  povinný bezprostredne po nástupe do vlaku označiť v označovači.
Všetky tarifné body v rámci SVS sa považujú za obsadené. Výnimkou je tarifný bod Tatranský Lieskovec, kde bude zabezpečený doplnkový predaj cestovných lístkov rušňovodičom. Zákazník bez platného cestovného lístka zaplatí okrem cestovného aj prirážku vyššiu (30 EUR).

Zmeny vo vnútroštátnej diaľkovej doprave

Železničná spoločnosť Slovensko vypraví denne 1 410 vlakov, a to 8 vlakov InterCity (IC), 20 vlakov EuroCity (EC), 23 expresných vlakov (Ex),  98 vlakov RegionalExpres (REX), 4 vlaky EuroNight (EN),  59 rýchlikov (R), 13 zrýchlených vlakov (Zr) a 1 185 osobných vlakov.

Vo vnútroštátnej doprave prichádza na mnohých tratiach k zmene časových polôh vedenia vlakov. Tento krok súvisí so zavedením taktovej dopravy vedenia diaľkovej dopravy na jednotlivých trasách v dvoj, resp. štvorhodinových taktových režimoch. V zmysle uvedených zmien prišlo na viacerých ramenách k rozšíreniu ponuky počtu diaľkových vlakov. Ide najmä o trate Bratislava – Zvolen, Zvolen – Žilina, Zvolen – Košice ako aj Bratislava – Prievidza.

Vlaky InterCity (IC) budú na trati Bratislava – Žilina – Košice vedené v 4 hodinovom taktovom režime s odchodmi z Bratislavy 5:33, 9:33, 13:33, 17:33, v opačnom smere z Košíc budú IC vlaky odchádzať o 5:28, 9:28, 13:28, 17:28. Všetky vlaky IC budú počas celého obdobia platnosti vedené (na rozdiel od ostatných rokov) v jednotných časoch (bez zimnej a letnej varianty) a s jednotnou schémou zastavovania v staniciach.

S novým grafikonom  aj Ex 1502 Chopok
ZSSK zavádza od 9. 12. 2012 vlak  Ex 1502 Chopok
, ktorý bude v nedeľu zabezpečovať prepravu medzi metropolou východu Košicami a Bratislavou. Vlak Ex 1502 bude povinne miestenkový. Pre vlak Ex 1502 Chopok bude platiť Prepravný poriadok a tarifa platné pre IC vlaky ZSSK. Jediný rozdiel v cenníku IC vlakov bude v tom, že najvyššia cena cestovného (v prípade, ak lístok zakupujete v deň odchodu) bude vždy podľa cenovej úrovne „B“.  Vlak Ex 1502 bude radený z vozňa 1. triedy a siedmich klimatizovaných vozňov 2. triedy. Občerstvenie pre cestujúcich bude v tomto vlaku zabezpečené formou mobilbaru. Vlak Ex 1502  bude vedený s obmedzením „ide v nedeľu  a 26.XII., 1.IV., nejde 23., 30.XII., 31.III.“

Na trati Žilina – Bratislava bude v rannej špičke zmenený systém vedenia vlakov do Bratislavy hl. st. Vlak R 700 Polom bude zrušený a budú vedené 3 nové páry vlakov RegionalExpres (REX) na trati Trenčín /Nové Mesto n. Váhom – Bratislava hl. st.  V rannej špičke tak bude zabezpečený hodinový interval príchodu diaľkových vlakov do Bratislavy hl. st., ktorý budú  v špičkových ranných časoch dopĺňať ďalšie vložené vlaky REX, čím sa v exponovaných časoch zabezpečí  polhodinový interval príchodu vlakov do Bratislavy.

Časové polohy vlakových spojov kategórie  rýchlik  (R) na trati Bratislava – Žilina – Košice zostanú bez zásadnejších časových posunov.

Súčasný vlak R 705 Turiec (odchod z Bratislavy o 17.53 h) bude mať predĺženú trasu až do Popradu-Tatier, v piatok bude vedený až do Košíc, v sobotu bude vedený len po Žilinu.

Na trati Bratislava – Zvolen budú vlaky vedené počas dňa v štandardnom dvojhodinovom taktovom režime (každý druhý vlak bude zo Zvolena pokračovať smer Banská Bystrica – Žilina, ostatné vlaky budú vedené ako priame vlaky Bratislava – Zvolen – Košice). Dôjde tým k zvýšeniu  vlakových spojení diaľkovej dopravy o 1 pár vlakov.

Vlak R 820/821 Horehronec bude vedený celoročne na trati Zvolen – Margecany s priamymi vozňami do/z Bratislavy (odchod Bratislava hl. st. R 831 o 6.03 h , príchod Bratislava R 836 o 21.57 h). V Margecanoch bude zabezpečený od uvedeného vlaku prípoj na rýchlik do/z Košíc.

Na trati Zvolen – Žilina bude tiež zvýšený počet vlakov diaľkovej dopravy, ktoré budú vedené v dvojhodinovom intervale. Vybrané vlaky budú vedené ako priame spoje na trati Bratislava – Zvolen – Žilina. V  dvojhodinovom režime bude vedený aj vlak Ex  220 Detvan ako priamy vlak Bratislava – Zvolen – Žilina – Praha.

Na trati Zvolen – Košice bude zavedený 4 hodinový takt jazdy vlakov diaľkovej dopravy. Všetky vlakové spoje na uvedenej linke okrem prvého zo Zvolena a posledného z Košíc sú vedené ako priame vlaky Bratislava – Zvolen – Košice  a späť. Celkovo príde oproti platnému cestovnému poriadku na uvedenej trati k zvýšeniu ponuky o jeden pár vlakov.

Trasy vlakov na trati Bratislava – Nové Zámky budú v popoludňajších hodinách naďalej vedené v hodinovom taktovom režime s prestriedaním smerovania na smer  Nové Zámky a Šurany -Zvolen.

Na trati Bratislava – Prievidza príde k rozšíreniu ponuky počtu diaľkových vlakových spojov. Vlaky budú na uvedenej trase vedené v 4 hodinovom režime jazdy vlakov diaľkovej dopravy. V porovnaní s platným cestovným poriadkom budú tak zavedené nové 2 páry vlakov.

Zmeny v medzištátnej doprave

V medzištátnej diaľkovej doprave prichádza k viacerým zmenám, ktoré rozšíria a zlepšia možnosti cestovania, najmä medzi Slovenskou a Českou republikou, Rakúskom a Poľskom.

Na trati Budapešť – Bratislava – Brno hl. n. bude vedený nový pár vlakov EC 270/271 Petrov, ktorý zabezpečí celodenný dvojhodinový interval odchodov z Bratislavy smer Kúty št. hr. – Česká republika ako aj na smer Štúrovo – Budapešť. Vlaky budú v dennej dobe (cca 6 – 20 h) odchádzať na uvedené smery každé dve hodiny. Časové polohy všetkých vlakov EuroCity (EC) vlakov na tranzitnom ramene Štúrovo št. hr. – Bratislava hl. st. – Kúty št. hr. zaznamenajú v porovnaní s platným cestovným poriadkom len drobné minútové posuny.

Novinkou bude predĺženie trasy vlakov EC 136/137 Moravia do/z Varšavy. V súčasnosti premáva uvedený vlak ako EC 130/131 Moravia len na úseku Budapešť – Ostrava. Odchod z Bratislavy do Varšavy bude v rámci EC taktu o 10.13 h, príchod z Varšavy do Bratislavy o 17.47 h.

Vlak EC 378 Slovenská strela bude vedený ako priamy vlak na relácii Bratislava hl. st. – Praha – Berlin Ostseebad Binz, v opačnom smere ako vlak EC 177 Berlin – Bratislava hl. st. Vlak bude vedený v systéme  dvojhodinového taktového režimu EC vlakov.

Novým systémovým riešením bude vedenie prímestských vlakov v relácii Kúty – Bratislava hl. st. Z toho dôvodu budú na trati Bratislava – Břeclav zrušené vlaky R 370 – 375.

Vlak Ex 220 Detvan (Zvolen – Praha), bude mať nový odchod zo Zvolena 9.09 h a vo Zvolene bude mať nové prípojné nadväznosti zo smerov Bratislava a Košice.

Medzi SR a ČR  dôjde k zmene v systéme prepravy autovozňov na trati Košice – Praha.

Autovozne Košice – Praha a späť budú radené vo vlaku R 442 a R 443, na rozdiel od súčasnosti, keď autovozne na tejto trati  sú vedené vlakmi EN 444 a EN 445.

 • Premávať budú 2 autovozne, ktoré umožnia prepravu automobilov
  • do maximálnej výšky 1 550 mm na dolnej plošine
  • do maximálnej výšky 2 000 mm na hornej plošine
 • Novinkou je možnosť prepravy motoriek na trase Košice – Praha – Košice

Autovozne Poprad-Tatry – Praha a späť budú aj naďalej radené na vlakoch EN 444 a EN 445

 • Premávať budú 2 autovozne, pričom druhý autovozeň bude radený len vo vybrané dni a v prípade zvýšeného záujmu
 • Parametre automobilov prepravovaných zo stanice Poprad – Tatry:
  • do maximálnej výšky 1 500 mm na dolnej plošine
  • do maximálnej výšky 2 000 mm na hornej plošine
  • naďalej bude možnosť prepravy motoriek

Denný autovozeň Košice – Praha a späť bude aj naďalej radený na vlakoch Ex 120 a 121

 • Premávať bude 1 autovozeň,
 • Parametre automobilov prepravovaných zo stanice Košice:
  • do maximálnej výšky 1 550 mm na dolnej plošine
  • do maximálnej výšky 2 000 mm na hornej plošine
  • naďalej bude možná preprava motoriek

V letnej sezóne bude vo vlakoch EC 276/277 vedený 2 x týždenne (utorok a piatok) nový priamy lôžkový vozeň na relácii Praha – Bratislava – Budapest – Split. Rozšírená bude možnosť prepravy aj do prímorských letovísk v Čiernej Hore, kde bude vedený denne vo vlakoch EC 272/273 Avala lôžkový aj ležadlový vozeň na relácii Praha – Bratislava – Bar.

Výrazná zmena v organizácii dopravy nastane vo vlakových spojoch medzi SR a Rakúskom.
Väčšina vlakov bude vedená cez pohraničný priechod Kittsee  na trati Bratislava – Petržalka – Wien Hauptbahnhof (Hbf.) – Sopron – Deutschkreutz. Prostredníctvom priameho prepojenia Bratislavy so stanicami Wien Meidling a novou železničnou stanicou Wien Hauptbahnhof bude zabezpečené zásadné zlepšenie dopravnej obslužnosti Viedne a nové systémové priame spojenie z Bratislavy do oblasti Neuseidler See a do západného Maďarska (Sopron).

Cez pohraničný priechod Marchegg budú vedené priame vlakové spojenia v súčasnom rozsahu, avšak s kratším cestovným časom  a zmenenou cieľovou stanicou vo Viedni na Wien Hauptbahnhof.
Vedenie všetkých vlakov z Bratislavy na novú železničnú stanicu Wien Hauptbahnhof  výrazne uľahčí cestovanie do Viedne ako aj tranzitným cestujúcim, nakoľko nová stanica Wien Hbf. bude mať lepšie napojenie na MHD ako aj vnútroštátne vlakové spoje ŐBB.

Na trati Bratislava hlavná stanica – Marchegg – Wien pôjde denne 32  vlakov kategórie REX.

Na trati Bratislava – Petržalka – Wien Hbf. pôjde:

 • v  smere Bratislava – Petržalka  – Wien Hbf. (Deutschkreuz) – 19 vlakov,  z toho 10 vlakov denne a 9 vlakov s obmedzením („ide (1)-(5), nejde dátumy“)  a 2 vlaky Bratislava – Petržalka –  – Bruck a.d. Leitha s obmedzením ide (1)-(5),
 • v  smere (Deutschkreuz) Wien Hbf. – Bratislava – Pretržalka – 20 vlakov,  z toho 11 vlakov denne a 9 vlakov s obmedzením („ide (1)-(5), nejde dátumy“).

Vzhľadom na fakt, že nový grafikon musel nastaviť spoluprácu pre približne 510 000 vlakov, ktoré za rok vyrazia na slovenské koľajnice, ministerstvo dopravy spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko veľmi pozorne sleduje nastavenie grafikonu a snaží sa ho kontinuálne vylepšovať. Aj preto je prvá revízia grafikonu naplánovaná už na marec. Ministerstvo zbiera pripomienky občanov ku grafikonu na adrese: grafikon@mindop.sk.

You may also like...