Parkovisko RegioJetu v Dunajskej Strede je stále zatvorené

Napriek tomu, že novovybudované parkovisko pred budovou železničnej stanice v Dunajskej Strede je už viac ako 6 mesiacov vybudované, stále neslúži svojmu účelu. Nové parkovisko je zatvorené a cestujúci, ktorí sa dovezú k vlaku osobným automobilom, sú nútení stále parkovať na preplnených a nevyhovujúcich miestach v okolí stanice, riskujúc tak pokuty za nepovolené parkovanie.

RegioJet ako investor stavby, vyvíja maximálne úsilie pre otvorenie parkoviska. Žiaľ, investor stavby nemôže otvoriť parkovisko skôr, než dostane súhlasné stanovisko od kompetentných orgánov štátnej správy a obdrží vydané kolaudačné rozhodnutie. Spoločnosť RegioJet a.s. síce dodala všetky doklady avšak nebola schopná vyhovieť požiadavke Mesta Dunajská Streda, oddelenia Územného plánovania, výstavby a dopravy, ktoré nevydá súhlasné stanovisko skôr, kým investor nevyrieši napojenie stavby podľa predstavy Mesta Dunajská Streda na existujúcu križovatku pred železničnou stanicou. V čase, keď sa celý projekt nachádzal na posúdenie na ich stole a bolo možné predniesť všetky pripomienky k projektu, Mesto Dunajská Streda, oddelenie ÚPVaD, iné riešenie napojenia stavby na križovatku ako je v projekte nepožadovalo!

643.09 Regiojet

Nové napojenie stavby na existujúcu križovatku by vyžadovalo nasledovné:

  • vypracovanie projektovej dokumentácie riešenia križovatky,
  • schválenie projektovej dokumentácie,
  • savebné úpravy križovatky,
  • kolaudačný proces.

Investor by tak bol nútený investovať do mestskej stavby a na mestskom pozemku. Otvorenie parkoviska by bolo reálne v polovici roka 2013. RegioJet a.s. – ako železničný dopravca, investoval na zlepšenie podmienok parkovania v Dunajskej Strede z vlastných prostriedkov nemalé finančné prostriedky, čím nahradil investíciu mesta, prípadne niektorej štátnej organizácie. Ďalšie investičné prostriedky už neplánuje poskytnúť. Teraz je na rade Mesto Dunajská Streda, aby si v samostatnom projekte vyriešilo dopravnú situáciu prestavbou križovatky.

Paradoxom celej situácie je, že Okresný dopravný inšpektorát Dunajská Streda považuje napojenie parkoviska do križovatky aj so schváleným osadeným dopravným značením za dostačujúce.

RegioJet a.s. plánoval otvoriť parkovisko v mesiaci apríl 2012, následne sa termín otvorenia posúval z mesiaca na mesiac dúfajúc, že sa opísaný problém podarí úspešne vyriešiť. Žiaľ, v súčasnosti nepoznáme termín otvorenia parkoviska a považujeme postoj Mesta Dunajská Streda, v čele s jeho volenými zástupcami, za neadekvátny a obštruktívny, ktorého výsledkom je obmedzovanie svojich vlastných obyvateľov.