Podzemná železnica v Bratislave nebude

Projekt výstavby podzemnej železničnej trate Predmestie – Filiálka, sa v súčasnom programovom období eurofondov nebude realizovať. Rozhodol o tom minister dopravy Ján Počiatek na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti Integrovaného dopravného systému Bratislava, ktorá bola vypracovaná v zmysle požiadaviek Európskej komisie a technických expertov EÚ (JASPERS). Štúdia neodporúča projekt v podobe, v akej je navrhnutý, z ekonomických a technických dôvodov. Z rovnakých príčin štúdia neodporúča ani druhú fázu projektu – vedenie železničnej trate Filiálka – Petržalka v hlbokom tuneli pod Dunajom.

Minister J. Počiatek ďalej rozhodol, že vyše 420 miliónov eur z Operačného programu Doprava (OPD), ktoré boli pôvodne určené na projekt Filiálka, bude použitých na alternatívne projekty: na nákup nových prímestských a regionálnych vlakov pre cestujúcich v Bratislavskom a Košickom regióne, rekonštrukciu bratislavského Starého mosta a výstavbu električkovej trate do Petržalky, na nákup nových električiek v Bratislave a Košiciach, nové trolejbusy v Bratislave a na modernizáciu električkových tratí v dvoch najväčších slovenských mestách. Realizáciou týchto projektov sa do roku 2015 výrazne zlepší kvalita mestskej hromadnej dopravy v oboch mestách. Ministerstvo dopravy očakáva zvýšenie záujmu cestujúcich o pohodlnejšie a rýchlejšie cestovanie hromadnou dopravou, odľahčenie individuálnej dopravy a zníženie dopravných nehôd, a v neposlednom rade tiež zníženie environmentálnych dopadov dopravy na životné prostredie.

„Nezávislá štúdia realizovateľnosti nám projekt výstavby novej podzemnej železničnej trate Predmestie – Filiálka neodporučila ako ekonomicky neefektívny a investične náročný. Keďže je jasné, že Brusel by nám tieto stavby nikdy nepreplatil, mohli by byť financované iba zo štátneho rozpočtu, čo je pre zlý stav verejných financií prakticky vylúčené,“ povedal minister J. Počiatek.

Vzhľadom na reálne potreby mesta Bratislava je potrebné pripraviť technicky a ekonomicky vhodný projekt Filiálky ako stanice pre prímestskú dopravu – teda ako stanice s kratšími nástupišťami umiestnenými v menšej hĺbke pod povrchom a najmä bližšie k nadväzujúcim zastávkam MHD na Trnavskom mýte. Takýto projekt bude následne posudzovaný z pohľadu vhodnosti financovania zo zdrojov nového programového obdobia 2014-2020.

Do štúdie realizovateľnosti bolo zahrnuté aj posúdenie projektu výstavby električkovej trate do Petržalky (Šafárikovo námestie- Bosákova, vrátane rekonštrukcie Starého mosta), ktoré získalo odporúčanie na realizáciu. Prijímateľom pomoci z OPD je Hlavné mesto Bratislava, ktoré v súčasnosti finalizuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Tento projekt bude zrealizovaný v súčasnom programovom období eurofondov, ktoré sa končí v roku 2015.