Ponuky na poradenstvo pre vstup strategického partnera do Carga predložilo 12 firiem

Ponuky na právne a finančné poradenské služby pri výbere strategického partnera pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. predložilo spolu 12 uchádzačov. Ponuky predložili slovenskí aj zahraniční uchádzači. Zákazka sa delí na dve časti – poradenské a právne služby. Na právne poradenstvo predložili ponuky šiesti záujemcovia, rovnako šiesti aj na finančné.

Konečný termín na predkladanie ponúk bol podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo Vestníku verejného obstarávania – pondelok 10. októbra 2011 o 10, 00 hod. Predpokladaná hodnota zákazky na právne poradenstvo bola 500-tisíc eur a na finančné 1,5 milióna eur. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je zmluvná cena (odplata) za dodanie požadovaného predmetu zákazky. Ministerstvo dopravy sa ku konkrétnym ponukám v priebehu verejnej súťaže nemôže bližšie vyjadrovať. V súčasnosti zasadá 8-členná komisia, ktorá vyhodnocuje ponuky.

Rezort dopravy urobí všetko preto, aby boli ponuky vyhodnotené v čo najkratšom čase a aby bola čo najskôr uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom. Presný čas, kedy k tomu dôjde, nie je možné určiť vzhľadom na potrebu dôkladného vyhodnotenia všetkých podmienok účasti.

You may also like...