Programové vyhlásenie vlády 2012-2016

Železnice

 • Budeme zvýhodňovať verejnú hromadnú dopravu udržaním úhrady výkonov vo verejnom záujme
 • Harmonizovanie osobnej vlakovej a autobusovej dopravy zvýšením konkurencieschopnosti, kultúry cestovania, bezpečnosti prevádzky osobnej vlakovej dopravy a riešením integrovaných dopravných systémov
 • Budeme znižovať počet nechránených železničných priecestí
 • Podporíme rozvoj kombinovanej nákladnej prepravy
 • Analyzujeme možnosti vstupu strategického partnera pre ZSSK Cargo s cieľom posilnenia postavenia na trhu a získania dodatočných zdrojov na ďalší rozvoj
 • Našim cieľom je stabilizovanie podielu železničnej nákladnej dopravy na prepravnom trhu

Diaľnice a cesty

 • Základná priorita – zrýchlenie výstavby diaľničnej siete. Len s kvalitnou infraštruktúrou je možné zabezpečiť hospodársky rast chudobnejších regiónov
 • Hlavným zdrojom financovania budú eurofondy, historická príležitosť pre Slovensko. Ak ich nie je možné použiť, ministerstvo zváži financovanie zo ŠR alebo cez PPP projekty
 • Vytvoríme dostatočný zásobník projektov diaľnic a ciest, aby Slovensko nečelilo riziku ako dnes, že príde o eurofondy na diaľnice
 • Príjmeme špeciálny zákon v súlade s nálezom ÚS SR na zdynamizovanie výstavby diaľnic
 • Cesty I. triedy – zabezpečíme odstraňovanie nehodových lokalít, havarijných stavov mostov, budovanie obchvatov miest a obcí
 • Máme záujem o budovanie inteligentných dopravných systémov a zvyšovanie bezpečnosti dopravy a premávky

Ostatné druhy dopravy

 • Zabezpečíme rozvoj letiska Bratislava ako najvýznamnejšieho leteckého dopravného uzla na Slovensku a regionálnych letísk ako nástrojov rozvoja regiónov a cestovného ruchu
 • Podporíme zvyšovanie bezpečnosti leteckej prevádzky a bezpečnostnej ochrany civilného letectva
 • Posilníme úlohu vodných ciest v dopravnej infraštruktúre
 • Podporíme rozvoj cyklistickej dopravy

Stratégia dopravy

 • Vypracujeme sektorovú stratégiu rozvoja dopravnej infraštruktúry s výhľadom do roku 2030.
 • Vypracujeme sektorový operačný program na roky 2014 – 2020, ktorý bude reflektovať národné priority stanovené v stratégii rozvoja dopravnej infraštruktúry
 • Budeme venovať mimoriadnu pozornosť vplyvu dopravy na životné prostredie pri strategickom rozhodovaní

Stavebníctvo

 • Zvýšime dostupnosť primeraného bývania pre obyvateľstvo
 • Vytvoríme podmienky pre konkurencieschopnosť slovenských stavebných firiem
 • Podporíme vstup súkromného kapitálu do výstavby nájomných bytov
 • Predstavíme nový stavebný zákon – skrátenie a zjednodušenie administratívnej náročnosti, prísnejšie postihovanie čiernych stavieb
 • Podporíme Ekologická výstavba – využitie domácich zdrojov, energetická úspornosť
 • Analyzujeme principiálne riešenia vysporiadania pozemkov k stavbám dopravnej infraštruktúry s cieľom zjednodušenia

Cestovný ruch

 • Budeme zvyšovať konkurencieschopnosť cestovného ruchu pri lepšom využívaní jeho potenciálu – vyrovnávanie regionálnych disparít a vytváranie nových pracovných príležitostí
 • Prehodnotíme inštitucionalizáciu riadenia a koordinácie činností subjektov zodpovedajúcich za rozvoj cestovného ruchu
 • Predstavíme novú stratégiu oživenia cestovného ruchu
 • Zvýšime efektívnosť využitia verejných zdrojov na podporu rozvoja cestovného ruchu, vrátane fondov EÚ
 • Zvážime zavedenie podporných programov aktívneho cestovného ruchu pre letiská a leteckých prepravcov so zámerom priamej podpory rozvoja leteckej dopravy a posilnenia podpory rozvoja leteckého priemyslu i v rámci turizmu

Zlúčenie regulačných úradov

 • Vytvoríme podmienky na zlúčenie regulačných úradov v cestnej, železničnej, leteckej a vodnej doprave, ako aj v oblasti výstavby, pôšt a telekomunikácií. Výrazným spôsobom sa tak zníži počet rozpočtových organizácií v rezorte dopravy, úspory v rozpočtových nákladoch
 • Budeme realizovať liberalizáciu a zvýšenie funkčnosti poštového trhu pomocou vyvážených trhových podmienok podnikania v oblasti poštových služieb
 • Budeme harmonizovať hospodársku súťaž na trhu elektronických komunikácií a rozvoj dostupných vysokorýchlostných sietí

Eurofondy a hospodársky rozvoj

 • Plnenie strategického cieľa Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013 – naplnenie cieľov v oblasti infraštruktúry a regionálnej dostupnosti, vedomostnej ekonomiky a v oblasti ľudských zdrojov
 • Zabezpečenie potrebných procesov a krokov na reálne a efektívne vyčerpanie alokácií operačných programov ku koncu programovacieho obdobia 2007 – 2013
 • Tvorba opatrení na zníženie negatívnych vplyvov globálnej hospodárskej krízy na zamestnanosť
 • Tvorba podmienok na spracovanie nových operačných programov v súlade so zameraním Spoločného strategického rámca 2014 – 2020