Revitalizácia železničnej stanice Košice

Zmluva o projekte revitalizácie železničnej stanice Košice bola podpísaná vo februári 2011, po podpise sa pripravovala dokumentácia, projektové činnosti, územné rozhodnutia, atd. Až po vydaní stavebného povolenia je možné začať so stavebnými prácami. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy vydal stavebné povolenie, ktoré nadobudlo účinnosť v júli 2011.

Stavba môže začať následne na to, predpokladaný termín je koniec júla, prvá polovica augusta. (Odovzdanie staveniska v prijímacej budove by malo byť – 18. 8. 2011.)

Niektoré stavebné práce už začali, ale zatiaľ iba vo vedľajšej výškovej budove, kde sa budujú náhradné priestory pre vlakové čaty ZSSK, ktoré sa neskôr vysťahujú z prijímacej budovy.

Stavba je rozdelená na 3 etapy , skončiť by mala 26 mesiacov po začatí prác. Zmluva je podpísaná na sumu 2 800 000 €. Celá investícia do rekonštrukcie žst. Košice bude z externého zdroja – prostriedky poskytne súkromný partner, pričom vložené investície sa stávajú majetkom štátu v správe ŽSR. ŽSR vstupujú do tohto projektu bez vynaloženia finančných prostriedkov, ale formou poskytnutia užívacích práv investorovi ku komerčným nebytovým priestorom v stanici na dobu určitú.

Druhá etapa revitalizácie staničnej budovy ŽST Košice zahŕňa:

 • vstupnú halu,
 • prevádzkové priestory,
 • komerčné priestory (bez výškovej budovy)

Rekonštrukčné práce budú zahŕňať komplexnú modernizáciu priestorov (od výmeny elektroinštalácie, ústredného vykurovania, vzduchotechniky, zdravotechnických inštalácií, presklenia, strešnej krytiny, schodiska až po opravu fasády a iné stavebné práce) a rozšírenie prístavby.

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Kysak (mimo) – Košice:
Generálny projektant stavby: sudop TRADE, s.r.o. Košice, Krivá 21

1) Návrh koncepčného riešenia
Hlavným účelom pripravovanej stavby je modernizácia technickej infraštruktúry trate pre dosiahnutie európskych parametrov podľa medzinárodných dohôd (AGC) „Európska dohoda o medzinárodných magistrálach a (AGTC) Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy. Modernizácia rieši prestavbu dopravnej cesty za účelom jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných progresívnych prvkov a tým zlepšenia jej parametrov. Na základe rozhodnutia MDPT SR je potrebné modernizáciu koridorov pripravovať pre rýchlosť do 160 km/hod.

Modernizácia spočíva hlavne v úprave smerového a výškového vedenia trate s traťovou rýchlosťou do 160 km/hod., modernizácii železničného zvršku a spodku, vybudovaní nového zabezpečovacieho zariadenia, trakčného vedenia a ostatných súvisiacich objektov a prevádzkových súborov. Jestvujúce konštrukcie železničných mostov budú zrekonštruované v prípade smerových úprav nahradené novými. V železničných staniciach a zastávkach bude príchod cestujúcej verejnosti riešený mimoúrovňovo s umožnením bezbariérového prístupu. Tým sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy. Dôležitou súčasťou modernizácie je aj ochrana životného prostredia a zlepšenie podmienok obyvateľov hlavne v zastavanom území, kde budú vybudované protihlukové zábrany.
Modernizácia riešeného úseku začína v žkm 98,200 v ŽST Košice a končí v žkm 113,412 v úrovni vchodového návestidla ŽST Kysak.

Trasa navrhovanej modernizovanej trate je vzhľadom na dodržanie požadovaných rýchlostných parametrov situovaná čiastočne na pôvodnom železničnom telese a čiastočne v nových priestoroch. (nový dvojkoľajný železničný tunel, traťový úsek Kostoľany n. H. – Ťahanovce). Všetky jestvujúce oceľové železničné mosty sú vzhľadom na mostný prechodový prierez a vysokú hlučnosť nahradené novými mostmi s priebežným štrkovým lôžkom, s ich výškovým riešením vyhovujúcim pre hladinu storočnej vody nad vodnými tokmi.

Železničná stanica Košice svoj charakter po modernizácii nezmení. Zásadnou zmenou bude vybudovanie ďalších ostrovných nástupíšť, čím sa zruší kolízny prístup cestujúcich k vlakom na jestvujúce nástupištia prístupné v úrovni koľají. Berúc do úvahy výstavbu nových ostrovných nástupíšť č. III a IV. je zrejmé, že ich vybudovanie si vyžiada rozsiahlu rekonštrukciu koľajiska.

Stručná charakteristika dosiahnutých parametrov modernizovanej stanice Košice:

 • vedenie hlavných koľají mimo nástupištných hrán v súlade aj s koncepciou dostavby železničného uzla
 • prejazdná rýchlosť v hlavných koľajach – 60 km/hod.
 • rekonštrukcia ostrovného nástupišťa č. II (zvýšenie výšky na 550 mm na t.k.) a jeho predĺženie na 460 m, rekonštrukcia nástupišťa III s dĺžkou 460 m a výstavbu ostrovného nástupišťa č. IV s dĺžkou 426 m a ich prestrešenie v celej dĺžke
 • rekonštruované výhybky na barčianskom záhlaví sú navrhované na rýchlosť 50 km/hod. na kysackom záhlaví 60 a 50 km/hod. podľa možností technického riešenia
 • rekonštrukcia kysackého záhlavia s možnosťou súčasných jázd vlakov vyváženou z hľadiska počtu nástupištných hrán (odchody z koľ. č. 3, 4, 6 smer Kysak a súčasné vchody na koľ. č. 5, 7, 9, 11 zo smeru Kysak)
 • rekonštrukcia odstavných koľají v párnej skupine koľají (súčasný obvod St. 4) na kysackom záhlaví vyvolanú rekonštrukciou kysackého záhlavia dopravných koľají
 • rekonštrukcia kysackého záhlavia (súčasný obvod St. 6) – napojenie vchodovej a odchodovej koľaje z nákladnej stanice
 • predloženie podchodov pre cestujúcich na nástupište č. IV. s riešením bezbariérového prístupu imobilných cestujúcich výťahmi k nástupištiam č. II, III, IV
 • predĺženie batožinového tunela k nástupištiam č. III a IV
 • elektronické staničné zabezpečovacie zariadenie v osobnej a vchodovej stanici (koľaje pri nástupištných hranách budú rozdelené cestovými návestidlami v polohe podľa požiadaviek ŽST Košice), pre miestny posun je uvažované s umiestnením pomocných stavadiel.

2) Štádium prípravy stavby
Na základe výberového konania (vyhlásenia medzinárodnej verejnej súťaže) bola s víťazom súťaže zo spoločnosťou sudop TRADE, spol. s r.o. Košice podpísaná rámcová zmluva na projektovú prípravu stavby v 05/2006.
Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia (DÚR) bola vypracovaná v 09/2007.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo Mesto Košice pod č. MK-07/208112-03/1/BRO zo dňa 17.10.2007. Podľa zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vykonalo štátnu expertízu na stavebný zámer verejnej práce v 09/2008. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR) predmetnej stavby bola schválená MDPT SR “Schvaľovacím rozhodnutím“ v 11/2008 a Odborný posudok DÚR vypracované ŽSR GR O22O v 09/2008.

3) Spracovanie PD
V súčasnosti generálny projektant predmetnej stavby spracováva dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia.

4) Predpokladané termíny realizácie
Realizácia stavby sa predpokladá po roku 2015.

5) Náklady stavby
Celkové náklady stavby – 10 497 287 tis. Sk bez DPH. Predmetná stavba je zaradená na spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov EÚ a ŠR.

You may also like...