ŽSR dosiahli za rok 2012 zisk

Rok 2012 bol rokom pokračovania Programu revitalizácie železničných spoločností a Programu úspor a optimalizácie Železníc Slovenskej republiky. V rámci Programu revitalizácie sa v roku 2012 implementovala zmena systému financovania ŽSR. Prevádzkovanie železničnej infraštruktúry bolo realizované v súlade so Zmluvou o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2011 – 2013 uzatvorenou medzi ŽSR a MDVRR SR  v znení dodatku č.3 z roku 2011. Pre rok 2012 boli ustanovenia zmluvy naplnené. Zmenami sa docielilo transparentné pokrytie výdavkov na železničnú infraštruktúru a plánovaná výška fixnej časti nákladov manažéra infraštruktúry bola hradená v plnom rozsahu z verejných zdrojov.

V roku 2012 sa stabilizovala finančná pozícia ŽSR, keď v súlade s  Uznesením vlády SR č.188 zo 16.03.2011 boli Ministerstvom DVRR SR uhradené záväzky štátu voči ŽSR, ktoré vyplývali zo Zmluvy o prevádzkovaní dráh za roky 2009 a 2010.

ŽSR v roku 2012 dosiahli kladný výsledok hospodárenia vo výške 15 643 tis. €. Priaznivý vývoj výsledku hospodárenia a najdôležitejších ukazovateľov súvisí s nižším čerpaním nákladov a zvýšením financovania ŽSR zo strany štátu.

Plnenie celkových výnosov v roku 2012 bolo oproti plánu na úrovni 99,1%. Plnenie tržieb bolo nižšie najmä v oblasti  úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre a za predaj trakčnej elektrickej energie. Tržby z úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre dosiahli výšku 89 033 tis. €, čo predstavuje podiel 41 % na tržbách za vlastné výkony a tovar. Pokles tržieb od majoritných dopravcov oproti roku 2011 nastal v dôsledku nižších výkonov v oblasti nákladnej dopravy. Zároveň bol zaznamenaný nárast tržieb od ostatných dopravcov. Dopravné výkony vo vlkm poklesli v nákladnej doprave oproti plánu o 6% a v hrtkm o 5%. Pokles bol zaznamenaný aj medziročne, vo vlkm o 5% a v hrtkm o 4%. U dopravných výkonov v osobnej doprave bol zaznamenaný medziročný nárast vo vlkm o 1%, v hrtkm o 1% a oproti plánu vlkm o 0,4 % , hrtkm o 3%.

Vývoj zamestnanosti bol v súlade s Programom revitalizácie železničných spoločností. V roku 2012 mal mierne klesajúci charakter. Evidenčný počet zamestnancov poklesol medziročne o 577, na stav 14 421 zamestnancov ku dňu 31.12.2012. V roku 2013 ŽSR neplánujú hromadné prepúšťanie.

V oblasti ochrany životného prostredia neprišlo v roku 2012 k žiadnej ekologickej havárii zo strany ŽSR. Železnice zároveň vykonávajú opatrenia znižujúce dopad na životné prostredie  súvisiace s ochranou podzemných vôd a zvozom nebezpečných odpadov v súlade s platnou legislatívou. V oblasti bezpečnosti  prevádzky boli znížené počty pracovných úrazov o 17 % oproti roku 2011.

You may also like...