Brusel uvoľní platby pre Operačný program Doprava

Hrozba pozastavenia priebežných platieb pre Operačný program Doprava je odstránená.

Vďaka intenzívnej komunikácii súčasného vedenia ministerstva dopravy s Európskou komisiou a sérii nápravných opatrení na nedostatky, ktoré identifikoval národný audit z decembra 2010, generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku EK rozhodlo o zrušení výstrahy z tzv. varovného listu z augusta 2011. Eurokomisár Johannes Hahn na rokovaní pogratuloval ministrovi dopravy Jánovi Počiatkovi k tomuto míľniku, ktorý by mal priniesť aj novú dynamiku do čerpania eurofondov na dopravné projekty.

opd

Po tom čo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán Operačného programu Doprava (RO OPD) dostalo v auguste 2011 tzv. varovný list o možnom pozastavení platieb, boli projekty OPD v rámci všetkých prioritných osí (1-7) financované na národnej úrovni, t.j. zo zdrojov štátneho rozpočtu. EK v liste vyzvala RO OPD, aby vykonal nápravné opatrenia v nadväznosti na zistenia z národného systémového auditu z decembra 2010. Zistené nedostatky mali formálny charakter a týkali sa najmä prioritnej osi Technická pomoc. Ministerstvo dopravy vo svojej odpovedi informovalo generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku (DG REGIO) o prijatí nápravných opatrení.

V ďalšej reakcii – v liste z 11. júna 2012 – uistilo ministerstvo dopravy Európsku komisiu, že vykonáva systematické kroky pri implementácii nápravných a preventívnych opatrení. Reakcia pripravovaná v spolupráci s Certifikačným orgánom na ministerstve financií, Centrálnym koordinačným orgánom a národným Orgánom auditu detailne informovala o balíčku opatrení, t.j. o nových postupoch a procedúrach RO OPD týkajúcich sa zlepšenia v oblasti kontrol verejného obstarávania, výkonu kontrol na mieste, administratívneho overovania žiadostí o platbu a obsahovala tiež požadované prehľady opatrení a štatistiky (viď Zoznam vybraných opatrení na nasledujúcej strane).

Intenzívna osobná ako aj elektronická komunikácia s Bruselom po nástupe novej vlády priniesla želaný výsledok: Európska komisia usúdila, že nedostatky boli uspokojivo odstránené a hrozba pozastavenia platieb bola zrušená. Brusel teda Slovensku spätne preplatí súhrné žiadosti o platbu na všetky cestné projekty, ktoré boli doteraz financované zo štátneho rozpočtu. Komunikácia o preplatení projektov železničnej infraštruktúry (pre prijímateľa Železnice Slovenskej republiky) bude pokračovať.

Zoznam vybraných opatrení RO OPD v súvislosti so zistenia vládneho auditu z roku 2010:

  • Zlepšenie postupov a procedúr riadiaceho orgánu v oblasti riadenia overovaní týkajúcich sa administratívneho, finančného, technického a fyzického hľadiska operácií v Internom manuáli procedúr na úrovni riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu MDVRR SR, resp. ďalších riadiacich a metodických dokumentoch RO, zahŕňajúce aj oblasti verejného obstarávania a oprávnenosti výdavkov.
  •  Vykonanie spätného overenia všetkých projektov OPD z pohľadu zistení vládneho systémového auditu s dôrazom na zistenia v oblasti verejného obstarávania.
  •  Preukázanie zabezpečenia 100%-nej administratívnej kontroly každej žiadosti o platbu a kontroly na mieste – v súlade s uvedenými nariadeniami EÚ, Systémom riadenia ŠF a KF a legislatívou EÚ/SR.
  • Zabezpečenie informovanosti a školení pre projektových manažérov a zástupcov prijímateľov RO OPD.
  • Systém vyhodnocovania príčin opakujúcich sa zistení z kontrol a auditov a preventívnych opatrení na predchádzanie opakujúcich sa nedostatkov.
  • RO OPD zaviedol pre každý projekt prehľad všetkých nedostatkov zistených auditom, certifikačným overením alebo kontrolou a následne po ich ukončení bude prehľad zistení aktualizovať, čím získa informáciu o rizikovosti projektov pre účely ďalších následných a preventívnych opatrení.
  • Organizačné a personálne posilnenie oddelenia monitorovania a hodnotenia projektov, ktoré sa zaoberá aj monitorovaním a vyhodnocovaním zistení.

You may also like...