Výberové konanie na členov Správnej rady ŽSR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje výberové konanie

podľa zákona č. 316/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Obsadzované miesta: 4 členovia Správnej rady Železníc Slovenskej republiky

Požiadavky na uchádzača:

  • kvalifikačné predpoklady:
  • vzdelanie vysokoškolské II. stupňa
  • odborné znalosti a skúsenosti najmä z odvetvia dopravy, financií a práva
  • znalosť Ústavy SR a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s problematikou, najmä zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
  • bezúhonnosť · trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
  • znalosť štátneho jazyka
  • schopnosti a osobnostné znalosti: – komunikatívnosť, zodpovednosť – koncepčný prístup k riešeniu úloh, profesionalita, analytické schopnosti

Informácie pre uchádzača:

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu so štrukturovaným životopisom, motivačným listom, overenou fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, čestným vyhlásením o znalosti štátneho jazyka a súhlasom so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je potrebné zaslať najneskôr do 7. novembra 2011 na adresu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava alebo osobne v podateľni Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „VK ŽSR“.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie písomne najneskôr 7 dní pred jeho realizáciou.

Kontaktná osoba: PhDr. Jiřina Horňáková, generálna riaditeľka osobného úradu tel. č:. 02/59494236 e-mail: jirina.hornakova@mindop.sk

You may also like...