Výstražný štrajk bude 27.5.2011

Rozhodnutie štrajkového výboru Federácie strojvodcov Slovenskej republiky a Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov. Vyjadrenie ZSSK. 

 

Rada Federácie strojvodcov Slovenskej republiky, svojim uznesením č. 03/11 zo dňa 4.3.2011, poverila štrajkový výbor Federcie strojvodcov Slovenskej republiky (ďalej ŠVFS) vyhlásiť termín štrajku.

ŠVFS vyhlasuje VÝSTRAŽNÝ ŠTRAJK na deň Piatok 27.mája 2011 v trvaní jednej hodiny od 14,50 do 15,50 hod.

Cieľom výstražného štrajku je dať jednoznačne najavo nespokojnosť FS, so spôsobom a postupom riešenia revitalizácie železničných spoločností.

V Bratislave dňa 18.5. 2011
Vlastnou silou
ŠVFS

 

 

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov

 

 

Zámer vlády SR revitalizovať, čiže ozdraviť železnice na Slovensku ostal žiaľ len v názve tohto zámeru. V prvom dokumente vlády spracovanému k revitalizácii, deklarované aj premiérkou Radičovou, boli pomenované pravdivé príčiny úpadku a veľkých finančných strát, spôsobené nadpočetnou administratívou, outsourcingom, nevýhodným výberovým konaním a dlhom štátu za objednané služby. Chvíľku sme aj dúfali, že príde náprava a odstránia sa poukázané príčiny, ale naozaj iba chvíľku, pretože vedenie ŽSR v snahe zachovať svoj štandard a počet ľudí okolo seba, sa ubralo cestou prepúšťania ľudí z prevádzky, rušeniu tratí a spojov, cestou „likvidácie železníc“! Preto si OAVD dovoľuje osloviť „Vás všetkých“ z dôvodu nutnosti vašej podpory pri našej iniciatíve. Urobili sme všetky možné kroky, vyzvali sme vládu SR a generálneho riaditeľa ŽSR na nápravu vzniknutej situácie s konkrétnymi požiadavkami:

– prerokovať a dohodnúť konkrétne materiály rozpracované vedením ŽSR s OC
– účelne optimalizovať a znížiť počet administratívnych pracovníkov
– neznižovať indexovo počet pracovníkov v prevádzke bez zmeny technických zariadení s ohľadom na zachovanie plynulosti dopravy a plnenia GVD
– znížiť počet zmluvných platov a prerokovať uvedenú problematiku s OC
– odstrániť anomálie v odmeňovaní, ako napríklad garantovaná výška prémií mzdovým dekrétom
– prehodnotiť presun 250 mil. €, z fondov EÚ zo železničnej infraštruktúry do cestnej, nakoľko to povedie k ďalšiemu pustnutiu železničného sektora SR ako celku pričom sme im oznámili, že pri neakceptovaní našej výzvy použijeme poslednú možnosť a využijeme právo na štrajk podľa Ústavy SR.

Z dôvodu ich nezáujmu riešiť vzniknutú situáciu štrajkové výbory OAVD a FS (Federácia strojvodcov) dňa 20. 5. 2011 rozhodli o vyhlásení jednohodinového výstražného štrajku na deň 27. 5. 2011 od 14. 50 do 15. 50 hod. formou zastavenia dopravy na dráhe.
Je najvyšší čas vzoprieť sa postupovým krokom MDVRR a vedeniu železníc, ktoré likvidujú to, čo naši predkovia za 160 rokov budovali a my svojou prácou udržiavali. Sami už veľmi dobre vidíte nezmyselné likvidovanie prevádzkových funkcií a na druhej strane vytváranie nových, v rámci novo zriaďovaných štyroch OR namiesto dvoch. Zabúdajú však na jednu z najdôležitejších vecí, že je to práve prevádzka, ktorá železnici zarába. Presnejšie povedané dopravná cesta, vlaky ktoré rušia a páni manažéri nevytvárajú podmienky na zvýšenie objemu dopravy a prepravy, ale jej likvidáciu. Aj politika MDVRR je zlá, pretože uprednostňujú súkromných prepravcov na úkor štátnej firmy, ktorej sú zriaďovateľom a ktorá by mala byť pre nich prioritou.

Pomôžte aj vy svojou aktívnou účasťou na výstražnom štrajku. Je to posledná možnosť ako prinútiť vládu a zamestnávateľa ku zmene prístupu k danej problematike. Nech sa naplnia aj slová pani premiérky : „Za posledných 10 rokov pribudlo na železniciach 1700 úradníkov a prevádzkoví zamestnanci sú zle platení na úkor administratívy.“ Dnes to nebude o našich platoch (aj keď ich ďalší vývoj s tým priamo súvisí), ale o našej budúcnosti a celkovom fungovaní celého železničného sektora, ktorého sme súčasťou.

Väčšina z nás celý život zasvätila práci na železnici a teraz žijeme v strachu z ďalšej existencie, máme trpieť za stav, ktorý sme nespôsobili? Prečo máme byť najviac postihnutí špatnými alebo účelovými rozhodnutiami politikov a manažérov, ktorí stále pracujú na ŽSR a aj naďalej rozhodujú o jej osude a fungovaní?

Postavme sa im so vztýčenou hlavou, hrdosťou na svoju prácu a česť, nebojme sa zastrašovania, sme v práve a nikto nám nemôže ublížiť viac ako my sami, keď sa iba mlčky budeme prizerať na našu vlastnú biedu a biedu okolo seba !

V Šali dňa 23.5.2011 Prezident O A V D
Jozef Chovanec

Vyhlásenie ZSSK k výstražnému štrajku rušňovodičov

BRATISLAVA (25. mája 2011) – Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) odmieta výstražný štrajk Federácie strojvodcov (FS), ohlásený na piatkové odpoludnie. Aj keď FS deklaruje, že štrajk nie je zameraný proti zamestnávateľovi, aktuálne problémy v osobnej železničnej doprave nerieši, ale ich prehlbuje. Hodinový, tzv. výstražný štrajk je organizovaný účelovo a cielene v začínajúcej prepravnej predvíkendovej špičke, so zámerom poškodiť prepravné záujmy cestujúcich, spôsobiť priame finančné škody ZSSK a narušiť krehkú dôveru verejnosti v osobnú vlakovú dopravu. Navyše prichádza v dobe plnenia vládou už schváleného programu revitalizácie železničného sektora, ktorého príprava bola konzultovaná počas tzv. okrúhlych stolov aj s vedením FS.

Štrajk je zameraný podľa vyhlásenia FS proti prijatému plánu revitalizácie železníc, z čoho je zrejmé, že slúži iba jej záujmom, nakoľko podstatná časť zástupcov odborovo organizovaných zamestnancov program revitalizácie železníc prijala ako nevyhnutné východisko pre záchranu železničnej dopravy na Slovensku.

Štrajk je v priamom rozpore so zákonom o kolektívnom vyjednávaní, nebojuje za lepšie podmienky zamestnancov v duchu kolektívneho vyjednávania, ale narušuje plynulosť a bezpečnosť osobnej vlakovej dopravy na Slovensku. Je paradoxné a nepochopiteľné, že požiadavky, ktoré FS k ZSSK má, sú priebežne plnené. Štrajk, ktorý je zameraný proti revitalizácii železníc, slúži časti odborárov organizovaných v FS.

Vedenie ZSSK preto vyzýva rušňovodičov, aby pri rozhodovaní o svojej účasti na štrajku zvážili všetky dôsledky, ktoré sú s ním spojené, aby sa správali zodpovedne, s vedomím, že poslaním ZSSK je zabezpečiť mobilitu obyvateľstva aj v čase predvíkendovej prepravnej špičky.

Mgr. Pavel Kravec
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

 

 

You may also like...