ZSSK vyplatí náhrady cestujúcim

Vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko sa ospravedlňuje za ujmy a komplikácie, ktoré spôsobila cestujúcej verejnosti nehoda na hlavnom železničnom koridore v Trenčianskych Bohuslaviciach v nedeľu 9. októbra. Napriek tomu, že na nej ZSSK nenesie priamu vinu, vyplatí spoločnosť cestujúcim náhrady. A to za neuskutočnenie a nedokončenie cesty, za použitie inej dopravy na docestovanie a za prenocovanie pri prerušení cesty. Vyplatenie náhrad bude možné po splnení stanovených podmienok do 10 novembra 2011.

Poškodený cestujúci má bez storno poplatku nárok na:

  • vrátenie IC/EC príplatku v plnej výške
  • vrátenie plného cestovného, ak sa cesty vzdal a nenastúpil na ňu
  • vrátenie čiastky zodpovedajúcej neprecestovanému úseku, ak sa vzdal pokračovania cesty

Poškodený cestujúci má nárok i na:

  • úhradu nákladov spojených s docestovaním (taxík, autobus) po príchode do cieľovej stanice. Maximálne do výšky10 €
  • úhradu nákladov za prenocovanie, pri prerušení cesty, najviac do výšky zaplateného cestovného

Cestujúci musí v osobných pokladniciach alebo zákazníckych centrách ZSSK:

  • uviesť meno a presnú adresu
  • predložiť originál cestovných dokladov
  • predložiť akýkoľvek doklad (napr. zápis od sprievodcu, miestenku a pod.), že cestoval  zmeškaným vlakom
  • predložiť doklad o zaplatení dopravy alebo služby

Nárok si môže uplatniť aj písomne na adrese Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, 832 72 Bratislava, Sekcia odúčtovania tržieb železníc. Žiadosti bude ZSSK vybavovať obratom.

Mgr. Pavel Kravec
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Rožňavská 1
Bratislava
www.slovakrail.sk
tel.:02 2029 7880

You may also like...