Zlepšite ZSSK – výzva generálneho riaditeľa

Nové požiadavky a nároky v železničnej prevádzke a snahy o zníženie nákladov a zvýšenie výnosov spoločnosti viedli Predstavenstvo ZSSK k rozhodnutiu zintenzívniť podporu zlepšovateľských aktivít zamestnancov akciovej spoločnosti.
S týmto zámerom schválilo Predstavenstvo ZSSK dňa 7. apríla smernicu s názvom Riadenie zlepšovacích návrhov v ZSSK a Štatút komisie na prerokovanie ponúk zlepšovacích návrhov, ktoré nadobudli účinnosť 1. mája 2011.

Smernica stanovuje zásady riadenia činností v oblasti zlepšovateľstva v ZSSK, štatút stanovuje zásady činnosti, pôsobnosť a zloženie komisie. Komisia pôsobí ako poradný orgán generálneho riaditeľa ZSSK pre odborné posudzovanie návrhov zlepšení v podmienkach firmy.

Predkladateľ zlepšovacieho návrhu môže byť aj z externého prostredia, čo v praxi znamená, že autormi môžu byť nielen zamestnanci ZSSK. Úlohou komisie je posúdiť prínos návrhu pre našu firmu a rozhodnúť o jeho prijatí a výške finančnej odmeny a nakoniec písomne vyrozumieť predkladateľa návrhu. Minimálna odmena za prijatý zlepšovací návrh je 50 eur.

Nakoľko zlepšovanie je nikdy nekončiaci proces, vyzývam Vás, milé kolegyne a kolegovia, aby ste v ňom ukázali, že vieme kvalitne pracovať na všetkých stupňoch riadenia aj prevádzky. Dajme prostredníctvom zlepšovacích návrhov najavo, že dokážeme prekonávať prekážky, že vieme dať rutinnej práci novú pridanú hodnotu.

Mgr. Pavel Kravec
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ
Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK)

You may also like...