Brusel schválil presun peňazí na dopravu pre Bratislavu a Košice

Európska komisia 11. apríla 2013 schválila revíziu Operačného programu Doprava. Do roku 2015 sa tak budú realizovať ďalšie projekty v regiónoch dvoch najväčších slovenských miest. Pôjde napríklad o nákup električiek, trolejbusov a dodávku ďalších pohodlných a moderných vlakov na trate v okolí Bratislavy a Košíc.

Ide o jednu z najrýchlejšie schválených revízií operačného programu zo strany Európskej komisie. Je to výsledok vynikajúcej práce Riadiaceho orgánu OPD, keďže Komisia akceptovala predložený dokument bez akýchkoľvek výhrad,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. Ako dodal, vďaka schváleným zmenám sa vytvorili podmienky na vyčerpanie zdrojov vyčlenených v prioritnej osi (PO) 4.

Zmeny v OPD odobril ešte koncom minulého roka Monitorovací výbor OPD a následne Vláda SR. Podnetom na revíziu operačného programu bol nedostatočný pokrok v implementácii a nízky stav čerpania financií alokovaných v rámci PO 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov.

Na základe revízie OPD boli medzi projekty, ktoré sa budú realizovať v tomto programovom období, zaradené projekty zamerané na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry pre električkovú a trolejbusovú dopravu a obnovu parku železničných, električkových a trolejbusových vozidiel pre región Bratislavy a Košíc.

971 push pull

Úpravy v rámci prioritnej osi 4 umožnia využiť zdroje, ktoré boli pôvodne vyčlenené na projekt železničnej trate Bratislava Predmestie – Bratislava Filiálka. Ten nebude realizovaný v súčasnom programovom období pre nedostatočnú pripravenosť, v ktorej ho zanechal bývalý minister Ján Figeľ. Štúdia uskutočniteľnosti, ktorú dal na žiadosť EK vypracovať minister J. Počiatek, vyhodnotila projekt v jeho vtedajšej podobe ako ekonomicky neefektívny a investične náročný. Preto je potrebné pripraviť technicky a ekonomicky vhodný projekt Filiálky ako stanice pre prímestskú dopravu. Teda ako stanice s kratšími nástupišťami umiestnenými v menšej hĺbke pod povrchom a najmä bližšie k nadväzujúcim zastávkam MHD na Trnavskom mýte. Takýto projekt bude následne posudzovaný z pohľadu vhodnosti financovania zo zdrojov nového programového obdobia 2014-2020.

Do zoznamu prijímateľov PO 4 boli doplnení noví prijímatelia pomoci z fondov EÚ: Dopravný podnik Bratislava a Dopravný podnik mesta Košice. Doteraz boli oprávnenými prijímateľmi v PO4 Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Hlavné mesto SR Bratislava a mesto Košice.

Celková alokácia na PO 4 je vyše  500 miliónov eur (vrátane národných zdrojov).

You may also like...