Nehodovosť na železničných priecestiach v roku 2011

Železnice Slovenskej republiky zosumarizovali nehodovosť na železničných priecestiach za rok 2011. Celkovo možno konštatovať, že rok 2011 priniesol rovnaký počet nehôd ako v predchádzajúcom období. Naďalej platí, že hoci ŽSR vedie niekoľkoročnú intenzívnu preventívno-bezpečnostnú kampaň ohľadne správania sa účastníkov cestnej premávky na železničných priecestiach, vodiči podceňujú nebezpečenstvo, ktoré na nich na železničných priecestiach číha. Hoci všetky železničné priecestia na území Slovenskej republiky spĺňajú predpísané normy a pravidelne sa kontrolujú, vodiči na priecestiach hazardujú so svojimi životmi, prechádzajú na červenú, alebo keď sa už zatvárajú závory, mnohí pred priecestím označenom výstražnými krížmi vôbec nezastanú a nepresvedčia sa, či môžu bezpečne cez priecestie prejsť. ŽSR zdôrazňujú, že pri križovaní cesty a železnice má vždy prednosť železnica. Vlak je obrovský  mnohotonový kolos, ktorého brzdná dráha je niekoľko sto metrov, neraz aj vyše kilometer.

V roku 2011 došlo na železničných priecestiach k 50 zrážkam železničného vozidla s užívateľmi priecestí, čo predstavuje rovnaký počet nehôd ako v roku 2010.

Pri uvedených nehodách v roku 2011 bolo:
12 osôb usmrtených (čo predstavuje nárast o 1 prípad v porovnaní s rokom 2010)
14 osôb bolo ťažko zranených (nárast o 7 prípadov oproti roku 2010) – viď tabuľka.
Z celkového počtu usmrtených a ťažko zranených osôb na ŽSR bolo na priecestiach v roku 2011 usmrtených 6 chodcov (z tohto počtu bol jeden prípad samovraždy), 6 vodičov (vrátane posádky CMV) a došlo k ťažkému zraneniu 14 osôb.
Na majetku ŽSR vznikla škoda vo výške 22 404,- €. Na zariadení dopravcov vznikla škoda vo výške 258 850,- €. Škody na cestných vozidlách dosiahli výšku 116 600,- €.

Každoročne ŽSR zaznamenávajú v súvislosti so železničnými priecestiami aj niekoľko neopodstatnených sťažností na priecestné zabezpečovacie zariadenia (PZZ). V drvivej väčšine prípadov sú PZZ znefunkčnené vinou poškodzovania zo strany účastníkov cestnej premávky, vandalov či z dôvodu rozkrádania vandalmi. Práve  z tohto dôvodu sa ŽSR rozhodli venovať zvýšenú pozornosť stavu týchto zariadení a zisťovaniu príčin vedúcich k ich nefunkčnosti, nakoľko práve násilné poškodenia týchto zariadení môžu viesť k vzniku nehôd a k ohrozeniu plynulosti a bezpečnosti železničnej dopravy.

V roku 2011 bolo zaevidovaných celkovo 197 násilných poškodení PZZ, ku ktorým prišlo z rôznych príčin. V štatistickom zozname prevládajú najmä násilné poškodenia PZZ užívateľmi priecestí a to:

  • zlomené rahná,
  • násilné poškodenie stojana PZZ,
  • vyrazené rahná,
  • krádež káblov pre kontrolu stavu PZZ,
  • vandalizmus (najmä rozbíjanie výstražných svetiel).

Najčastejšie sa opakujúcim prípadom poškodenia PZZ je priecestie na trati Čadca – Čierne pri Čadci v km 4,465. Toto priecestie a jeho PZZ bolo v priebehu roka 2011 poškodené 32 krát.

ŽSR k termínu 31. 12. 2011 evidujú celkový počet priecestí na území Slovenskej republiky 2 205. Z toho je 1 126 priecestí nezabezpečených a 1 079 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením*.

Zabezpečené železničné priecestia sa podľa viacerých kritérií delia na niekoľko kategórií:
priecestia zabezpečené mechanickými závorami (bez svetiel)                           73
priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami so závorami           512
priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami bez závor                473

V rámci železničných priecestí je evidovaných aj 60 prechodov pre chodcov, z toho je 42 nezabezpečených a 18 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením.

*Pozn.: Do celkového počtu zabezpečených priecestí rátame 21 priecestí, ktoré sú trvalo uzamknuté a v prípade potreby sú na požiadanie otvorené dopravným zamestnancom.

Medzi najzávažnejšie nehody na priecestiach z roku 2011 možno zaradiť:
Kategória nehody A3: Dňa 17. 11. 2011 o 20.07 h došlo na zabezpečenom priecestí v km 29,252 v ŽST Veľký Meder, k zrážke osobného vlaku 4334 ZSSK s Fiatom Punto. Rušňovodič spozoroval blížiace sa svetlá cestného motorového vozidla z ľavej strany od Veľkého Medera, smerom do Komárna. Priecestie bolo v činnosti a vykazovalo správnu činnosť, čo rušňovodič jasne videl vzhľadom na pravotočivý oblúk v smere jazdy vlaku. Predpokladal, že vozidlo pred priecestím zastaví. Vodič fiata však nerešpektoval prebiehajúcu výstrahu na priecestí a vošiel s vozidlom na priecestie v čase, keď tam vchádzal vlak. Keď rušňovodič videl, že vozidlo nezastavuje zaviedol rýchločinné brzdenie. Vzhľadom ale na rýchlosť vlaku a na krátku vzdialenosť, vlak zastaviť nedokázal a došlo k nárazu do pravej strany vozidla a k jeho odhodeniu vpravo v smere jazdy vlaku, do vzdialenosti 8 m od osi koľaje a 7 m od osi cestnej komunikácie.
Následkom nehody došlo k usmrteniu 3 osôb vo vozidle, k poškodeniu motorového vozňa hnacieho vozidla dopravcu ZSSK, a.s. a k úplnému poškodeniu cestného motorového vozidla.

Príčinou nehody je porušenie zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 užívateľom úrovňového priecestia – vodičom cestného motorového vozidla, kód príčiny 901, zrážka vlaku s cestnými vozidlami na železničných priecestiach – osobné a dodávkové vozidlá.

Kategória nehody A3: Dňa 16. 01. 2011 o 20.14 h došlo na 1. traťovej koľaji, na zabezpečenom priecestí v km 46,358 medzi ŽST Kúty – Sekule k usmrteniu civilnej osoby (chodca) počas jazdy vlaku Os 2079 ZSSK.

Keď sa vlak blížil k zabezpečenému železničnému priecestiu v km 46,358, rušňovodič vlaku spozoroval zo vzdialenosti asi 20 m, že z ľavej strany v smere jazdy vlaku sa mihol tieň a následne počul náraz do čela hnacieho vozidla. Po zastavení vlaku rušňovodič vykonal obhliadku vlaku, aby zistil, či následkom nárazu nedošlo k jeho poškodeniu. Počas tejto obhliadky zistil, že na čele HV, na prívesnom háku bolo zavesené telo mužského pohlavia, ktoré nejavilo známky života. O tejto skutočnosti vyrozumel výpravcu ŽST Sekule. Po príchode príslušníkov železničnej polície policajného zboru Kúty bol rušňovodič podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.

Následkom nehody utrpel smrteľný úraz užívateľ úrovňového priecestia – chodec. Príčinou nehody bolo porušenie zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 užívateľom úrovňového priecestia – chodca, kód príčiny 912, samovraždy a pokusy o samovraždu.

Kategória nehody A3: Dňa 25. 03. 2011 o 14.30 h došlo počas jazdy vlaku Os 5406 ZSSK, na traťovej koľaji, trate Trenčín – Chynorany, v úseku medzi zastávkou Horné Ozorovce – nesamostatnou železničnou stanicou Bánovce nad Bebravou, na železničnom priecestí s výstražnými krížmi, k zrážke železničného vozidla s motorovým vozidlom (MV) Citroën Berlingo.

Počas jazdy vlaku Os 5406 ZSSK po traťovej koľaji zo ŽST Trenčín smerom do ŽST Chynorany, došlo k zrážke s MV, ktoré vošlo do priechodného prierezu traťovej koľaje, bezprostredne pred prichádzajúcim vlakom. Vlak narazil ľavou prednou časťou do pravej časti auta. Došlo k vklineniu pravej prednej časti auta pod ľavú prednú časť vlaku a jeho následnému tlačeniu vo vzdialenosti 146 m. Na miesto nehody bola privolaná Rýchla zdravotná pomoc, a. s., Bánovce nad Bebravou, pohrebná služba Bánovce nad Bebravou a letecká záchranná zdravotná služba.

Následkom nehody došlo k smrteľnému úrazu spolujazdkyne v aute, k ťažkému úrazu spolujazdca a k ľahkej ujme na zdraví vodiča motorového vozidla.

Príčinou vzniku nehody bolo porušenie Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. z 3.decembra 2008 o cestnej premávke vodičom auta. Porovnanie vývoja bezpečnosti dopravy na železničných priecestiach:

Porovnanie počtu nehôd na priecestiach podľa rokov a kategórií nehôd:

Kategória

Rok 2010

Rok 2011

Rozdiel

ŽSR

CV

Spolu

ŽSR

CV

Spolu

ŽSR

CV

Spolu

A3

0

11

11

0

11

11

0

0

0

B3

0

39

39

0

39

39

0

0

0

Spolu

0

50

50

0

50

50

0

0

0

Porovnanie následkov nehôd podľa druhu priecestného zabezpečovacie zariadenia v roku 2011:

Druh priecestia/ následok

počet nehôd na priecestí

počet usmrtených pri nehodách

počet ťažko zranených pri nehodách

„K“

20

2

4

PZS – svetla

20

6

7

PZS Z – závory

10

4

3

PZM

0

0

0

Spolu

50

12

14

Kategorizácia priecestných zabezpečovacích zariadení:
PZS-Z:     priecestné zariadenie svetelné so závorami
PZS:        priecestné zariadenie svetelné bez závor
PZM:       priecestné zariadenie mechanické (so závorami)
K:            nezabezpečené priecestia (vybavené výstražnými krížmi)

Porovnanie následkov nehôd na železničných priecestiach:

Následky

Rok

2010

2011

Rozdiel

Usmrtené osoby

11

12

+1

Ťažko zranené osoby

7

14

+7

Škody na ŽSR v €

19 816,-

22 404,-

+2 588

Škody dopravcov v €

255 453,-

258 850,-

+3 397

Škody na CV v €

214 650,-

116 600,-

-98 050

PREHĽAD NEHÔD NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH ZA OBDOBIE  2000 – 2011

Rok

Počet priecestí

Počet nehôd

Počet mŕtvych

Počet ťažko zranených

2000

2486

46

9

5

2001

2486

67

13

6

2002

2481

75

14

8

2003

2479

41

6

15

2004

2479

59

10

5

2005

2479

71

7

16

2006

2322

60

12

9

2007

2307

69

6

14

2008

2307

69

17

17

2009

2265

51

26

14

2010

2220

50

11

7

2011

2205

50

12

14

You may also like...