Podmienky pre integrované dopravné systémy v najväčších mestách 2.časť

4. Základné znaky a prvky IDS

IDS je dnes najúčinnejším spôsobom, ako lepšie využiť a zatraktívniť verejnú hromadnú dopravu osôb v regióne pre jej užívateľov. Podľa čl. 2, písm. m) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave sa „integrovanými službami vo verejnom záujme v osobnej doprave“ rozumejú vzájomne prepojené dopravné služby vo vymedzenej geografickej oblasti s jednotnou informačnou službou, systémom predaja lístkov a harmonogramom dopravy. Ide teda o funkčné spojenie železničných dopravných služieb so systémom mestskej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy do vzájomne prepojeného systému trás, liniek a spojov, uplatnením výhod jednotnej tarify, prepravných podmienok a spoločného cestovného dokladu.

Podstatou jednotného tarifného systému a súčasne aj najcitlivejším bodom IDS je prerozdeľovanie tržieb, vybraných jednotlivými zúčastnenými dopravcami, pretože v IDS v dôsledku existencie jednotného univerzálneho prepravného dokladu platného v dopravných prostriedkoch rôznych dopravcov neexistuje priamy vzťah medzi prepravnými službami, poskytnutými jedným konkrétnym dopravcom, a ním vybranými tržbami.

IDS je teda charakteristický:

 • koordináciou spojov jednotlivých druhov dopravy,
 • možnosť cestovať na jeden prepravný doklad a podľa rovnakých pravidiel akýmkoľvek dopravným módom,
 • spoločným informačným systémom.

Základom pre vznik IDS je vzájomný dohovor medzi dopravnými podnikmi a  objednávateľmi dopravných služieb v určitom regióne. Na základe neho sa niektoré  kompetencie zúčastnených strán pri tvorbe liniek, siete, cestovných poriadkov a taríf, ako aj práce s verejnosťou prenášajú na samostatnú organizáciu, zabezpečujúcu účelnú a dopravnú obsluhu regiónu bez toho, aby sama bola dopravcom (z pohľadu prevádzky, záujmov a dopravnej súťaže musí pôsobiť neutrálne). Táto organizácia zabezpečuje najmä nasledovné úlohy:

 • prieskumy v doprave a prieskumy trhu,
 • plánovanie liniek a siete vrátane zastávok a prechodov medzi rôznymi dopravnými módmi,
 • návrhy cestovných poriadkov pre všetky linky napr. z pohľadu prípojov, doby jazdy, trvania prevádzky, ponuky kapacít a pod.,
 • zmeny spoločnej tarify,
 • rozdeľovanie tržieb,
 • dopravnú štatistiku,
 • rozvoj jednotného informačného systému,
 • reklamu a prácu s verejnosťou,
 • spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy a so záujmovými združeniami vo všetkých otázkach, ktoré sa týkajú verejnej osobnej dopravy a územného plánovania vo vymedzenom teritóriu.

Základom pre spoluprácu partnerov v rámci IDS je systém zmlúv (základná zmluva o zásadných cieľoch, spoločenská zmluva o právnom postavení a úlohách spoločníkov a orgánov IDS, zmluva o rozdelení tržieb a zmluva o rozdelení strát).

a.      Popis podsystémov IDS

Každý IDS sa skladá z nasledovných podsystémov:

 • organizačno –  ekonomického,
 • tarifného,
 • prepravného,
 • dopravno-technického,
 • informačného.

Podsystém organizačne – ekonomický

Organizačne – ekonomický podsystém reprezentuje štruktúru a procesy riadenia IDS. Organizačnú štruktúru ako prvky naplňujú na najvyššej hierarchickej úrovni mestá, obce, orgány štátnej a územnej správy ako objednávatelia dopravných výkonov, a dopravcovia, ako poskytovatelia dopravných služieb. Väzby medzi týmito prvkami predstavujú väzby priameho riadenia, koordinačné väzby, vlastnícke vzťahy, obchodné vzťahy, finančné a informačné toky. Hlavné procesy riadenia sú formulácia zákazky dopravnej služby, obchodno-organizačné zabezpečenie prepravnej zákazky, plánovanie a riadenie tržieb a úhrad, financovanie dopravnej zákazky a chodu IDS, organizačný rozvoj IDS.

Medzi hlavné zložky tohto podsystému patria:

 • Legislatívny rámec IDS, t.j. zákony a smernice SR vymedzujúce právne pomery pre procesy IDS. Významné okolie pre právne vymedzenie IDS predstavujú právne predpisy EÚ, ktorých ustanovenia sú postupne prijaté do národnej legislatívy.
 • Záujmové územie IDS, t.j. teritórium, na ktorom je prevádzkovaná verejná hromadná doprava osôb formou IDS.
 • Organizačné usporiadanie IDS, architektúra IDS v organizačnej rovine, t.j. usporiadanie subjektov IDS do určitej štruktúry, väzby v štruktúre, organizačné (riadiace) subjekty IDS.
 • Financovanie IDS, t.j. sústava zdrojov financovania, príjemcov financovania, finančných tokov medzi zdrojmi a príjemcami, mechanizmy výpočtov pre jednotlivé finančné toky, krytie strát a úhrad.

V rámci tohto podsystému sa stanovujú a riadia finančné toky medzi subjektmi IDS, predovšetkým deľba tržieb z cestovného medzi dopravcami a toky finančných kompenzácií na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov dopravy, ktoré nie sú kryté tržbami z cestovného.

Systém prerozdeľovania tržieb a nákladov v rámci IDS

Tržby IDS tvoria:

 1. Tržby z cestovného,
 2. Úhrady štátu,
 3. Úhrady VÚC, miest a obcí.

Náklady IDS predstavujú:

 1. Prevádzkové náklady dopravcov,
 2. Prevádzkové náklady orgánov IDS ( administrátor),
 3. Náklady na informačný systém,
 4. Investičné náklady dopravcov,
 5. Náklady na prípravu a rozvoj IDS.

Pre určovanie výšky tržieb z vybraného cestovného jednotlivým na IDS zúčastneným dopravcom a nevyhnutnej výšky úhrady platia nasledovné zásady:

 1. Vybrané cestovné musí byť rozdelené medzi jednotlivých dopravcov, zúčastnených na IDS v pomere nimi realizovaných výkonov; ak nie je možné tržbu rozdeliť exaktne (predpokladom je zdokumentovaný úplný prehľad o vykonaných prepravách), kľúč sa stanoví napr. na základe pevného podielu v percentách (napr. pevné podiely podľa príjmov jednotlivých dopravcov pred spolupráce), prevádzkových výkonov (napr. vozokilometre, vlakokilometre, miestokilometre), periodického výskumu prúdov cestujúcich apod.
 1. Pre udržanie výšky tržieb z cestovného za užívanie služieb IDS v porovnaní s   úrovňou pred zavedením IDS,  keď tržby boli závislé od ubehnutej vzdialenosti, musí výška tarify zostať sociálne únosná, aby IDS bol atraktívny pre cestujúcich a konkurencieschopný voči IAD.
 1. Udržanie príjmov dopravcov z cestovného aspoň na úrovni pred zavedením IDS, t. j. prepravné tržby jednotlivých dopravcov za dopravné výkony, realizované v rámci IDS, by nemali byť nižšie, ako keby výkony v rovnakom rozsahu títo dopravcovia poskytovali pred začlenením do IDS. To je obvykle dosiahnuté zlepšením prepravnej ponuky a nasledovným zvýšením záujmu o cestovanie v rámci IDS.
 1. Výpočet výšky úhrady pre jednotlivých dopravcov v rámci IDS musí rešpektovať prílohu nariadenia EP a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme
  v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS)
  č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70, kde sú uvedené Pravidlá uplatniteľné na úhradu
  v prípadoch uvedených v článku 6 ods. 1 nariadenia. Podľa prílohy úhrada nemôže prekročiť sumu zodpovedajúcu čistému finančnému vplyvu, ktorý zodpovedá súčtu vplyvov, pozitívnych alebo negatívnych, z dodržiavania záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme na náklady alebo výnosy poskytovateľa služieb vo verejnom záujme. Vplyvy sa vyhodnotia porovnaním situácie, keď sú záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme splnené, so situáciou, ktorá by nastala, ak by záväzky neboli splnené. Vzťahy medzi viacerými dopravcami riešia v tomto prípade obvykle zmluvy o rozdelení strát, ktoré používajú podľa  miestnych podmienok ako kľúč pomery vozokilometrov, miestokilometrov, prepravné výkony alebo stanovujú paušálne náhrady.

Podsystém tarifný

Podsystém tarifný zjednocuje sústavu cestovných dokladov a výšku taríf. Jednotný tarifný systém umožňuje používať cestujúcim jednu sústavu cestovných dokladov bez ohľadu na to, ktorí a koľkí dopravcovia fyzicky zabezpečujú ich cestu.

Podsystém tarifný predstavuje sústavu cestovných dokladov IDS a spôsob výpočtu ich cien, spôsob členenia záujmového územia vo vzťahu k zvolenej tarife, predajný systém a systém vybavovania cestujúcich.

Medzi hlavné zložky tohto podsystému patria:

 • Tarifné usporiadanie, t.j. spôsob rozčlenenia záujmového územia v závislosti na zvolenej tarife do územných častí – zón alebo časových intervalov tak, aby bola zabezpečená optimálna výška tržieb, finančná únosnosť a spravodlivosť pre cestujúcich.
 • Tarifná sústava, t.j. sústava cestovných dokladov zodpovedajúca tarife v rozčlenenom obslužnom území, oblasti platnosti, konštrukcii taríf a podmienok použitia tarifných sadzieb.

Tarifa je sadzobník cien za jednotlivé prepravné výkony pri poskytovaní prepravných  služieb a podmienky ich použitia. Rozoznávame:

 1. jednotné (plošné) tarify
 2. výkonové tarify

 

Jednotné (plošné) tarify

Na základe jednotnej (plošnej) tarify sú poskytované cestujúcim cestovné lístky, ktoré platia nezávisle od dĺžky cesty.

Výhoda: ľahká orientácia v cene cestujúceho

Nevýhoda: vysoká cena, diskriminácia cestujúcich na kratšie vzdialenosti

Výkonové tarify

Na základe výkonovej tarify sa vypočítavá cena cestovného vo väzbe k prepravnému výkonu.

Výkonové tarify sa delia na:

 • zónovú
 • časovú
 • kilometrickú
 • pásmovú

Zónová tarifa

Zónová tarifa spočíva v rozdelení záujmovej časti na pevné časti, t.j. zóny. Na území jednej zóny platí jednotná prepravná cena. Pre cesty cez viacej zón sa cestovné úmerne zvyšuje v závislosti od počtu prejdených zón.

Výhody: ľahká aplikovateľnosť na širokom území.

Nevýhody: pri kúpe cestovného lístka náročnejšia obsluha predajných automatov.

Časová tarifa

Pri časovej tarife je platnosť cestovného lístka vztiahnutá len k dobe cesty a končí po uplynutí časového intervalu, pre ktorý bol cestovný lístok zakúpený. Pri určovaní časového intervalu platnosti cestovného lístka je nutné zosúladiť jeho dĺžku s cenou. Krátka platnosť cestovného lístka znevýhodňuje cestujúceho, dlhá dopravcu.

Výhody: Jednoduchosť použitia pre cestujúcich, ktorí málo používajú IDS.

Nevýhoda: Nezohľadňuje čas čakania medzi prestupmi na spoje, predĺžené cestovné časy z dôvodu dopravných zápch, meškania spojov.

Kilometrická tarifa

Na základe kilometrickej tarify je odvodená cena cestovného lístka od počtu precestovaných kilometrov v dopravnom prostriedku z miesta nástupu až do miesta výstupu.

Výhody: Jednoduchosť pri výpočte cestovného.

Nevýhoda: Je nepoužiteľná pre variantné cesty ( Variantná cesta je cesta, ktorá nahrádza pôvodnú cestu na dosiahnutie cieľa cesty).

Pásmová tarifa

Na základe pásmovej tarify je cena cestovného lístka odvodená od počtu precestovaných pásiem v dopravnom prostriedku z miesta nástupu až do miesta výstupu.

Výhody: Jednoduchosť pri výpočte cestovného.

Nevýhoda: Je nepoužiteľná pre variantné cesty.

Pre IDS sú vhodné časové a zónové tarify, nevhodné sú kilometrické a pásmové.

Podsystém prepravný

Podsystém prepravný zahrňuje prepravné podmienky uvedené v prepravnom poriadku.
V prepravnom poriadku IDS sú zahrnuté práva a povinnosti dopravcu a cestujúcich, ktoré musia platiť rovnako v každom dopravnom prostriedku IDS, t.j. každý dopravca zúčastnený na IDS musí prijať všetky práva a povinnosti uvedené v prepravnom poriadku IDS.

Podsystém dopravno-technický

Podsystém dopravno-technický vytvára prostredie pre časovú a priestorovú harmonizáciu prevádzky liniek a konštrukciu cestovných poriadkov, optimalizáciu linkových vedení na území celého systému a pre kvalitatívnu a kvantitatívnu optimalizáciu v nasadených dopravných technológiách.

Hlavnými procesmi sú: zabezpečenie prepravných potrieb, optimalizácia linkového vedenia, koordinácia dopravcov, koordinácia prevádzky dopravy, optimalizácia prepravných kapacít dopravnej siete, zabezpečovanie a obnova vozového parku, určovanie výkonov dopravného systému, navrhovanie systému prestupných bodov a záchytných parkovísk.

Medzi hlavné zložky tohto podsystému patria:

 • Prepravné potreby, t.j. potreba osôb premiestňovať sa v rámci vymedzeného územia IDS. Sú vyjadrené ako spojenia medzi zdrojom a cieľom cesty a majú povahu parametrického vektora, charakterizovaného intenzitou, štruktúrou, priestorom, smerom a časom.
 • Dopravná sieť, t.j. súbor komunikácií, po ktorých sú vedené linky rôznych druhov dopravy.
 • Cestovný poriadok, t.j. súhrn časových údajov dopravcov o prevádzkovaní dopravy
  v určitom časovom období v rámci IDS.
 • Technická základňa, t. j. dopravné prostriedky, dopravné cesty, dopravné zariadenia a objekty vrátane vybavenia pre prevádzkovanie dopravného podsystému.
 • Výkony dopravného systému, t.j. dopravné a prepravné výkony.

Podsystém informačný

Základom a podstatou informačného podsystému IDS je jednotný cestovný poriadok, spoločný pre všetkých dopravcov, zúčastnených na IDS. Spôsob jeho komunikácie musí byť zrozumiteľný, jednoduchý a vypracovaný tak, aby požadované informácie ohľadom  cesty boli pre cestujúceho vždy dostupné, keď ich potrebuje. Pri zavádzaní IDS, ale aj po zavedení musí byť každému potenciálnemu cestujúcemu jasné, že v danom regióne existuje plne fungujúci IDS.

Účastníci  IDS

            IDS zahrňuje tri významné skupiny účastníkov:

Objednávatelia dopravných služieb, t.j. obce (mestá), združenia obcí, samosprávne kraje a štát. Zastupujú spotrebiteľov, t.j. (cestujúcich) vo formulácii a zadávaní dopravných zákaziek. Kompenzujú dopravcom straty vyplývajúce z uplatnenia neekonomickej ceny cestovného a
z chýbajúcej prepravnej frekvencie cestujúcich tak, aby preukázateľné náklady dopravy nemuseli byť v plnej výške kryté príjmami z cestovného a nezbavili tak verejnú dopravu atraktivity voči cestujúcim v zmysle jej cenovej, kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovne a konkurencieschopnosti.

Dopravcovia, t.j. prevádzkovatelia dopravy a nositelia väčšiny výkonných dopravných funkcií v IDS.

Organizátori dopravy, t.j. subjekty, ktorých úlohou je koncepčne organizovať, riadiť, plánovať, kontrolovať a rozvíjať hromadnú osobnú dopravu v danom regióne ako po stránke dopravnej, tak organizačnej a ekonomickej. Nositelia tejto funkcie sú špecializované inštitúcie k tomuto účelu zriadené obcami (mestami), združeniami obcí, samosprávnymi krajmi a štátom.

You may also like...