Podmienky pre integrované dopravné systémy v najväčších mestách 3.časť

5. Stav IDS v samosprávnych krajoch a mestách SR

Na území Slovenska v súčasnosti prebiehajú prípravy IDS v Bratislavskom a Košickom samosprávnom kraji. V Žilinskom samosprávnom kraji prebieha spolupráca medzi dopravcami, ktorá má niektoré znaky IDS. V ostatných častiach Slovenska funguje VOD bez zavedenia IDS.

 • a.      IDS v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“)

Prvý pokus o zriadenie IDS na území Bratislavy odo dňa 1. novembra 1999 mal formu experimentu. Cestujúci získali možnosť zakúpiť si k predplatnému cestovnému lístku na MHD mesačný kupón v hodnote 50 Sk, s ktorým mohli využívať osobné a zrýchlené vlaky na prepravu po celom území Bratislavy.

Od 1. februára 2001 sa do projektu zapojila aj spoločnosť Slovenská autobusová doprava š. p. (dnes Slovak Lines, a.s) prevádzkujúca prímestskú autobusovú dopravu.

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, s.r.o. ( ďalej len „BID“) bola založená
v roku 2005 BSK (so 65% účasťou) a Hlavným mestom SR Bratislava (s 35% účasťou). Dňa 8.7.2009 prišlo k zmene právnej formy spoločnosti a BID sa stala akciovou spoločnosťou. Hlavnou úlohou spoločnosti je príprava IDS na území BSK a jeho následné prevádzkovanie. Táto skutočnosť vyplýva aj z Dohody o spolupráci pri realizácii IDS podpísanej v júni 2007 medzi BID, s.r.o., zastupujúcou záujmy hlavného mesta SR Bratislavy a BSK na jednej strane a účastníkmi – Dopravným podnikom Bratislava, a.s., Slovak Lines, a.s., Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. a Železnicami Slovenskej republiky na strane druhej. Dohoda je prejavom ochoty partnerov spoločným koordinovaným postupom postupne realizovať samotný projekt IDS v podmienkach bratislavského regiónu.

Počas rokov 2005 – 2009 spoločnosť vypracovala základné strategické dokumenty, ktoré určili podobu budúceho IDS.

Aktuálna úroveň prípravy IDS v BSK naznačuje možnosť reálneho začatia činnosti IDS v regióne „Záhorie“ od 1.9.2012. V tejto súvislosti sa vykonáva v súčasnosti vo vzájomnej spolupráci medzi BID, BSK, mestom Bratislava a MDVRR SR, ako aj všetkými zúčastnenými dopravcami celý rad krokov v oblasti organizačnej, tarifnej i dopravnej (príprava zmluvy medzi koordinátorom a objednávateľmi dopravy a zmluvy medzi koordinátorom a dopravcami, stanovenie kľúča deľby tržieb medzi dopravcami, úprava alebo montáž palubných počítačov a označovačov, zriadenie dispečerského centra riadenia koordinátora, zjednotenie prepravných podmienok, emisia spoločných prepravných dokladov, koordinácia cestovných poriadkov, identifikácia a príprava eventuálnych stavebných úprav zastávok apod.) Praktické skúsenosti, získané pri zavedení IDS v BSK budú použité pri uplatnení IDS v ďalších mestách, aktuálne v Košiciach.

 • b.      IDS v Košickom samosprávnom kraji (ďalej len „KSK“)

Stav IDS na území KSK je v štádiu projektovej prípravy. Od roku 2005 sa stretáva pravidelne pracovná skupina, kde sa prerokovávajú podmienky budovania infraštruktúry použiteľnej na prevádzkovanie IDS.

V roku 2010 bola založená spoločnosť ORID s.r.o., ktorá má funkciu koordinátora v rámci VOD.

 • c.       IDS v Žilinskom samosprávnom kraji (ďalej len „ŽSK“)

V rámci ŽSK funguje spolupráca medzi Dopravným podnikom mesta Žilina, s.r.o. a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., ktorá má niektoré znaky IDS (pásmová tarifa, spoločné výdajné automaty na cestovné lístky). Cestujúci v rámci cesty na železničnom úseku Rajec – Žilina a späť má možnosť zakúpenia cestovného lístka platného aj na MHD so zvýhodnenou cenou. Systém však nemožno považovať za plne funkčný.

 • d.      IDS v ostatných samosprávnych krajoch SR

V ostatných samosprávnych krajoch SR momentálne neprebieha žiadna spolupráca medzi dopravcami pri VOD so znakmi IDS.

6. Ciele MDVRR SR v oblasti IDS

Cieľom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“), pokiaľ ide o IDS, je postupne uplatňovať IDS v regiónoch SR, kde je predpoklad uspokojenia prepravných potrieb v regiónoch s najväčšími prepravnými prúdmi cestujúcich smerom k regiónom s nižšími prepravnými prúdmi. Tieto systémy IDS musia byť v jednotlivých regiónoch zavádzané tak, aby v konečnom dôsledku mohli byť navzájom prepojené.

7. Rámcový návrh zavádzania  IDS v najväčších mestách SR

Problematika verejnej osobnej dopravy je zákonne regulovaná v samostatných právnych predpisoch podľa druhu dopravy, t.j. :

 • §20 – 21 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach,
 • §15 ods. 6 zákona 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, Zákon 488/2009, ktorým sa mení zákon 168/1996 Z.z. o cestnej doprave.

Uvedené zákony obsahujú niektoré ustanovenia ohľadom vytvárania systémov IDS, ale v skutočnosti málo motivujú VÚC k budovaniu IDS resp. chýba vôľa budovania IDS
v krajoch. Častým prípadom je, že VÚC slabo zabezpečujú nadväznosť spojov a neriešia dopravnú obslužnosť tak, aby  bola zabránená súbežnosť jázd jednotlivých liniek.

Na základe  výsledkov projektu, ktorý v roku 2011 riešil VÚD Žilina pre MDVRR SR s názvom „Grafické zobrazenie existujúcich  prepravných prúdov cestujúcich v prímestskej dotovanej autobusovej doprave a železničnej regionálnej osobnej doprave“, sa bude pri zavádzaní IDS v jednotlivých krajoch SR postupovať v nasledovných krokoch:

 1. MDVRR SR všemožne podporí aktuálne úsilie BID, BSK, mesta Bratislava, ako aj všetkých zúčastnených dopravcov o sprevádzkovanie IDS v regióne „Záhorie“ k 1.9.2012 a následne aj v ďalších regiónoch BSK. Získané skúsenosti využije pri  spolupráci so stranami zúčastnenými na rozbiehajúcej sa príprave IDS na území KSK a tiež pri možnom rozširovaní fungujúcich systémov IDS aj na územia susediacich VÚC.
 2. MDVRR SR na základe výsledkov štúdie prepravných prúdov v regionálnej preprave  a po konzultáciách s VÚC zabezpečí od decembra 2012 prechod na taktový grafikon vlakov miestnej, resp. regionálnej osobnej železničnej dopravy na všetkých tratiach, kde existuje dostatočne mohutný prúd cestujúcich, s využitím kvóty dopravného výkonu Železničnej spoločnosti Slovensko, danej aktuálne platnou Zmluvou o prevádzkovaní dopravy na dráhe (30,3 mil. vlkm).
 3. MDVRR SR počas roku 2012 pripraví zákon o verejnej doprave, ktorého dôležitou súčasťou bude zavedenie inštitútu plánu dopravnej obsluhy štátu. Ten sa stane základom pre objednávanie železničnej osobnej dopravy, ako aj pre zakotvenie zásad tvorby IDS. Zákon v časti o IDS detailnejšie rozpracuje práva a povinnosti účastníkov IDS, spôsob prerozdeľovania tržieb IDS medzi jeho účastníkov, nadradenosť miestnej železničnej osobnej dopravy nad súbežnou prímestskou autobusovou dopravou v rámci IDS a iné. Základným zmyslom tejto časti pripravovaného zákona je dosiahnuť vzájomnú kompatibilitu systémov IDS. MDVRR SR na základe tohto zákona a v intenzívnej komunikácii s jednotlivými VÚC (resp. v prípade funkčného IDS povereným organizátorom IDS, pôsobiacim na jeho území) zabezpečí prípravu tohto plánu dopravnej obsluhy.
 4. Na základe plánu dopravnej obsluhy štátu MDVRR SR objedná výkony v železničnej doprave. Tá bude vykonávať najmä diaľkovú železničnú dopravu (spojenie krajských miest a významných spádových centier s hlavným mestom štátu, ako aj týchto miest a centier medzi sebou navzájom); predpokladá sa, že miestna osobná železničná doprava bude vykonávaná len v miestach najvýznamnejších celkových prúdov cestujúcich.
 5. VÚC vypracujú svoje plány dopravnej obsluhy, ktoré budú rešpektovať plán dopravnej obsluhy štátu, najmä nebudú  konkurovať súbežnými autobusovými spojmi prevádzkovaným spojom miestnej železničnej osobnej dopravy, objednaným ministerstvom na základe plánu dopravnej obsluhy štátu; k najvýznamnejšiemu previazaniu systému spojov autobusovej a železničnej dopravy možno pristúpiť za predpokladu vytvorenia systému IDS, najmä zavedenia jedného prepravného dokladu pre rôzne dopravné modality.

KONIEC

You may also like...