Projekt Moderná stanica

Revitalizácia železničnej stanice Trenčín
Víťazom obchodnej verejnej súťaže sa stala spoločnosť SIRS – Development, a.s., Framborská 12, Žilina.
V súčasnom období prebiehajú rokovania o uzavretí zmluvy o projekte revitalizácie železničnej stanice Trenčín.
Železničná stanica Trenčín sa po realizácii revitalizácie stane súčasťou integrovanej dopravy v meste Trenčín, nakoľko súbežne s jej rekonštrukciou bude prebiehať aj rekonštrukcia a výstavba novej autobusovej stanice.

Revitalizácia železničných staníc Zvolen, Banská Bystrica, Tatranská Lomnica
Predložené doklady navrhovateľov splnili žiadané náležitosti návrhov v zmysle vypísaných súťažných podmienok, ale v súčasnom období boli ešte navrhovatelia vyzvaní na predloženie  doplňujúcich podkladov k revitalizácii predmetných staníc. Po predložení všetkých žiadaných podkladov budú návrhy predložené hodnotiacej komisii na rozhodnutie v tom zmysle, či návrhy budú resp. nebudú odporučené GR ŽSR k zahájeniu rokovaní s navrhovateľmi o uzavretí zmlúv o projekte revitalizácie.
Na revitalizáciu železničných staníc Banská Bystrica a Zvolen podal návrh jeden a ten istý investor.
Na revitalizáciu železničnej stanice Tatranská Lomnica boli podané 2 návrhy, ale jeden návrh bol zo súťaže vyradený z dôvodu nesplnenia súťažných podmienok.
Predpokladaný termín rozhodnutia o súťažných návrhoch : cca 10/2012.

Revitalizácia železničných staníc Prievidza, Štrbské Pleso, Spišská Nová Ves
Na revitalizáciu železničnej stanice Prievidza bol podaný jeden  návrh, ktorý nesplnil vypísané súťažné podmienky.
Na revitalizáciu železničnej stanice Štrbské Pleso bol podaný jeden  návrh, ktorý nesplnil vypísané súťažné podmienky.
Na revitalizáciu železničnej stanice Spišská Nová Ves nebol podaný žiadny návrh.

You may also like...