Výsledky hospodárenia ŽSR za 1. polrok 2011

Železnice Slovenskej republiky hospodárili v prvom polroku 2011 výrazne lepšie ako očakával plán. Za 1. polrok 2011 Železnice Slovenskej republiky vykázali stratu vo výške 78 119 tis. €, čo je oproti plánu lepší výsledok o 30 431 tis. € t.j. zlepšenie ná úrovni 28% (plán 108 550 tis. €).

Náklady za obdobie dosiahli výšku 265 300 tis. €, oproti plánu nižšie čerpanie o 8 277 tis. €, výnosy (vrátane príspevku štátu na úhradu fixnej časti ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzkovanie dráh) boli vo výške 187 181 tis. €, oproti plánu nárast o 22 154 tis. €.

Prevádzková výkonnosť spoločnosti t.j. výsledok hospodárenia pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácie (EBITDA) dosiahla výšku 4 489 tis. € čo je oproti plánu za 1. Polrok0 2011 lepší VH o 52 684 tis. € (za I. polrok 2011 je plánovaná EBIDTA strata – 48 195 tis. €).

Lepší výsledok hospodárenia oproti plánu súvisí najmä:

  • vyššími výnosmi z úhrady fixnej časti ekonomicky oprávnených nákladov železničnej infraštruktúry,
  • s poklesom nákladov najmä na spotrebovaných nákupoch a službách a tiež odpisoch a amortizácii.

 

Prehľad dopravných výkonov:

V priebehu 1. polroku 2011 dopravný trh vykazoval relatívne stabilný vývoj v preprave tovarov, čo sa odrazilo na raste výkonov v nákladnej doprave (hrtkm) popri miernom poklese výkonov (vlkm). Oproti plánu vzrástla taktiež úhrada za prístup k železničnej infraštruktúre). V osobnej doprave boli výkony taktiež stabilné a mierne nad úrovňou plánu.

 

Výkon / obdobiePlánSkutočnosťRozdiel
ND (tis. vlkm)7 3427 097– 245
ND (mil. hrtkm)8 8728 92048
OD (tis. vlkm)15 78515 79914
OD (mil. hrtkm)4 0654 165100

 

Za 1. polrok 2011 ŽSR dosiahli tržby z úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre výšku 48 020 tis. €, čo predstavuje podiel 26 % na celkových tržbách za vlastné výkony a tovar.

Významnou udalosťou v prvom polroku 2011 bolo podpísanie zmluvy o vzájomnom započítaní poľadávok štátu z titulu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci s časťou nevysporiadaných strát vzniknutých v minulých obdobiach zo zmlúv o prevádzkovaní dráh v zmysle uznesenia vlády č. 188/2011.

V súlade s programom revitalizácie železničných spoločností prebieha aj optimalizácia zamestnanosti. Evidenčný počet ku dňu 1.7.2011 bol 15 463 zamestnancov, oproti stavu k 31.12.2010 (16 989) bol o 1 526 nižší.

Management spoločnosti považuje celkový vývoj ekonomických ukazovateľov ŽSR za 1. polrok za stabilný. Pretrváva nižšie čerpanie nákladov výrobnej spotreby v súlade s prioritami prijatého interného Programu úspor a optimalizácie ŽSR.

 

You may also like...