ŽSR hospodárili v roku 2011 so stratou

Železnice Slovenskej republiky hospodárili v roku 2011 so stratou vo výške 31,78 mil. €. Oproti podnikateľskému plánu schválenému v decembri 2010, ktorý počítal so stratou 193,19 mil. €, je to výrazne lepší výsledok. 
Hospodárenie ovplyvnilo niekoľko faktorov, z ktorých podstatný vplyv mala neplánovaná, dodatočná úhrada fixných nákladov vo výške 80 mil. € na základe rozpočtového opatrenia MF SR č. 27/2011. Výnosy dosiahli 480,78 mil. €, čo predstavuje oproti plánu nárast o 127,14 mil. €. Tento rast súvisí s už spomínanou vyššou úhradou fixných nákladov a zaúčtovaním pohľadávky za neuhradenú časť fixných ekonomicky oprávnených nákladov zo zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry za rok 2011.

Ďalší výrazným faktorom bolo úspešné znižovanie nákladov v súvislosti realizáciou programu úspor a optimalizácie ŽSR, ktorý sa odvíjal z Programu revitalizácie železničných spoločností schváleného vládou SR v marci 2011. Náklady za obdobie 12 mesiacov končiacich 31.12.2011 dosiahli výšku 512,57 mil. €, čo predstavuje oproti plánu nižšie čerpanie o 34,15 mil. €. Jadro úspor bolo v spotrebovaných nákupoch a službách. Výsledok hospodárenia pozitívne ovplyvnil i vývoj zamestnanosti, kde optimalizáciou klesol evidenčný počet zamestnancov medziročne o 1 991 na stav 14 998 zamestnancov ku dňu 31.12.2011.

V roku 2012 plánujú ŽSR hospodáriť bez strát s vyrovnaným rozpočtom. Tento zámer napĺňa ciele spomínaného Programu revitalizácie železničných spoločností a má oporu v schválenom rozpočte Slovenskej republiky, v zmysle ktorého majú byť uhradené ekonomicky oprávnené fixné náklady súvisiace s prevádzkovaním železničnej infraštruktúry v plnej výške. Predpokladom naplnenia tohto cieľa sú prijaté interné opatrenia v oblasti optimalizácie nákladov spoločnosti. Vyrovnané hospodárenie ŽSR závisí tiež do určitej miery i od toho, ako sa bude dariť dopravným spoločnostiam železničného sektoru, ktorým ŽSR poskytujú svoje služby. Rizikom nielen pre hospodárenie ŽSR je budúci vývoj na finančných trhoch a tiež na dopravnom trhu, ktorý úzko súvisí s vývojom hospodárstva SR ako i celosvetovej ekonomiky.

Výsledky prvých mesiacov roku 2012 potvrdzujú pozitívny výhľad spoločnosti v oblasti hospodárenia v súlade s plánovaným výsledkom hospodárenia.

You may also like...