Program modernizácie a rozvoja železníc SR na roky 2011 – 2014 (časť 2.)

Doposiaľ bolo zmodernizovaných celkom 92 km železničných tratí na koridore č V  (Bratislava Rača – Nové Mesto nad Váhom)  a 18,9 km  na koridore č. VI (Žilina – Krásno nad Kysucou). V súčasnosti sa realizuje úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce  (17,4 km) a Trenčianska Teplá  – Ilava – Beluša (20,4                                                                         km) a zriaďovacia stanica Žilina – Teplička.

Financovanie rozhodujúcej časti modernizácie železničnej infraštruktúry je zo zdrojov OPD. V súčasnosti  sa nachádzame v polovici programového obdobia 2007 – 2013. Projekty sú z hľadiska realizácie a čerpania zdrojov sledované podľa prioritných osí 1, 3 a 4.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené projekty, ktoré sú v štádiu prípravy  alebo realizácie.

Tabuľka č. 1 Prehľad projektov  podľa prioritných osí

názov projektu

súčasný stav

súčasný stav ŽoNFP

Prioritná os  1

Modernizácia trate Žilina – KrasnoRealizáciaschválená EK
Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek Nové Mesto nad Váhom – ZlatovceRealizáciapredložená na EK
Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek Zlatovce – Trenčianska Tepláverejné obstarávaniepredložená na MDVRR SR
Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek Trenčianska Teplá – Ilava – BelušaRealizáciapredložená na EK
Žilina Teplička, zriaďovacia stanicaRealizáciapredložená na EK
Modernizácia trate Liptovský Mikuláš – Košice v tom úsekpríprava PD
               Liptovský Mikuláš – Poprad, PDrealizácia dokumentácieschválená MDVRR SR
               Poprad – Krompachy, PD ukončené VO, rokovanie o zmluváchschválená MDVRR SR
               Krompachy – Kysak, PD ukončené VO, rokovanie o zmluváchpredložená na MDVRR SR

              Kysak – Košice, PD (úsek Košice               – Kostoľany nad Hornádom)

 ukončené VO, rokovanie o zmluváchpredložená na MDVRR SR
ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, PDpred verejným obstarávaním a realizáciouschválená MDVRR SR
Košice – Kostoľany nad Hornádom (nultá stavba pre IKD),  realizáciapred verejným obstarávaním a realizáciourezervný projekt
Modernizácia koridoru Čadca št. hr. – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), PDrealizácia dokumentáciespracováva ŽSR
Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravypred verejným obstarávaním a realizáciouspracováva ŽSR
Modernizácia žel. trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek: Beluša – Púchovpred verejným obstarávaním a realizáciouspracováva ŽSR
Modernizácia železničnej stanice Čierna nad Tisoupred verejným obstarávaním a realizáciou – prebieha príprava PDrezervný projekt
Modernizácia trate Púchov – Žilina(I. etapa Púchov  – Považská Teplá)pred verejným obstarávaním a realizáciou – prebieha príprava PDrezervný projekt
Modernizácia trate Púchov – Žilina(II. etapa Považská Teplá – Žilina)pred verejným obstarávaním a realizáciouspracováva ŽSR
Elektrifikácia trate Devínska Nová Ves – Marcheggpred verejným obstarávaním a realizáciouspracováva ŽSR

Prioritná os 3

Verejný terminál intermodálnej prepravy Bratislava, DUR,( PD)spracováva saschválená MDVRR SR
Verejný terminál intermodálnej prepravy Bratislava,  1. etapa výstavbypred verejným obstarávaním a realizáciouspracováva ŽSR
Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov, DUR, (PD)spracováva saschválená MDVRR SR
Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov, 1. etapa výstavbypred verejným obstarávaním a realizáciouspracováva ŽSR
Verejný terminál intermodálnej prepravy Žilina, posúdenie vplyvov na životné prostredieukončenéschválená MDVRR SR
Verejný terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. etapa výstavbyverejné obstarávanie predložená na MDVRR SR
Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice, DUR, (PD)spracováva saschválená MDVRR SR
Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice, 1. etapa výstavbypred verejným obstarávaním a realizáciouspracováva ŽSR

Prioritná os 4

Bratislavský integrovaný dopravný systém, PDpred verejným obstarávaním a realizáciouspracováva ŽSR
Bratislavský integrovaný dopravný systémpred verejným obstarávaním a realizáciouspracováva ŽSR
Prepojenie koridorov na území mesta Bratislavy, PDspracováva saspracováva ŽSR
Prepojenie koridorov na území mesta Bratislavypred verejným obstarávaním a realizáciouspracováva ŽSR
Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto, PDspracováva saschválená MDVRR SR
Elektrifikácia trate Moldava nad Bodvou – Haniska pri Košiciach, PDpred verejným obstarávaním a realizácioupredložená na MDVRR SR
Integrovaný dopravný systém koľajovej osobnej dopravy na území mesta Košice a v Košickom regióne (IDSK), PDspracováva saschválená MDVRR SR
Integrovaný dopravný systém koľajovej osobnej dopravy na území mesta Košice a v Košickom regióne (IDSK),pred verejným obstarávaním a realizáciouspracováva ŽSR
  • V prípade, že je pri názve uvedená skratka „PD“ ide o financovanie projektovej prípravy

Najvyššia miera čerpania  OPD  z programového obdobia 2007 – 2013 v roku 2010 je v rámci prioritnej osi č.1 na nasledujúcich projektoch:

  • Modernizácia železničnej trate Žilina – Krásno nad Kysucou
  • Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce (1. a 2. etapa)
  • Žilina  – Teplička, zriaďovacia stanica
  • Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, úsek Trenčianska Teplá – Ilava –Beluša (4. a 5. etapa)
  • Projektová dokumentácia Liptovský Mikuláš – Košice

 Tabuľka č. 2 Stav čerpania zdrojov  OPD k. 31.12.2010

 

 

    limity v 2010

čerpanie v 2010

čerpanie v %

PO 1

KF

226 243 838,00

157 216 424,38

69,49

ŠR

39 925 383,00

27 744 074,90

69,49

PO  3

KF

23 864 827,00

440 853,17

1,85

ŠR

4 211 387,00

74 436,57

1,77

PO 4

KF

25 500 000,00

149 259,45

0,59

ŠR

4 500 000,00

26 339,90

0,59

Celkom

KF

275 608 365,00

157 806 537,00

57,26

ŠR

48 636 770,00

27 844 851,37

57,26

Podobný opis súčasného stavu prípravy a realizácie projektov modernizácie železničnej infraštruktúry je uvedený v prílohe č.1. 

Faktory určujúce miesto železničnej dopravy v štruktúre dopravného systému krajiny

Nedostatok koordinačného úsilia o vyváženie výkonov, poskytovaných cestnou a železničnou dopravnou infraštruktúrou zapríčinil v uplynulých rokoch významný presun mnohých typicky železničných výkonov na cestnú infraštruktúru, čo spôsobilo jej postupné preťažovanie. Optimalizácia panujúcej situácie si vyžiada celý rad opatrení, definovaných v Programe revitalizácie železničných spoločností.

 Reflektovanie najvýznamnejších prepravných prúdov v prioritách a financovaní ich modernizácie a údržby

Pri určení železničných tratí, ktoré je potrebné zapojiť do dopravného systému krajiny  je rozhodujúce nielen ich aktuálne využitie, ale najmä ich prepravný potenciál, reflektujúc najmä v oblasti osobnej dopravy prepravných prúdov v blízkej budúcnosti . Významné miesto železničnej dopravy možno nájsť najmä tam, kde sa účelne využije vysoká kapacita železničného systému – v línii jestvujúcich železničných tratí sú silné prúdy cestujúcich a významné, najmä tranzitné prúdy tovaru, alebo tiež tam, kde dlhodobý stav cestnej infraštruktúry je v porovnaní so železničnou výrazne horší, prípadne cestná infraštruktúra neexistuje vôbec. Napriek skutočnosti, že dosiaľ prebiehajú iba prípravné práce na koordinácii cestnej a železničnej verejnej osobnej dopravy, možno na základe vykonaných skúmaní už teraz objaviť viac, ako 2300 km železničných tratí s nespochybniteľným potenciálom v oblasti železničnej miestnej alebo diaľkovej osobnej prepravy.

Ide o tieto trate:

Bratislava – Žilina – Košice – Čop                                               550 km

Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova                                           40 km

Čadca – Skalité – Zwardoň                                                          22 km

Čadca – Makov                                                                            26 km

Štúrovo št. hr. – Bratislava – Kúty št. hr.                                     224 km

Kúty – Gbely – Holíč – Skalica                                                     26 km

Trnava – Jablonica – Kúty                                                            68 km

Galanta – Trnava                                                                          28 km

Lužianky – Hlohovec – Leopoldov                                                28 km

Prievidza – Nitra – Nové Zámky – Komárno št. hr.                      142 km

Prievidza – Handlová – Horná Štubňa                                          37 km

Diviaky – Horná Štubňa                                                                10 km

Vrútky – Diviaky – Čremošné – Banská Bystrica                         75 km

Banská Bystrica – Zvolen                                                             21 km

Zvolen – Fiľakovo – Plešivec – Zvolen                                          228 km

Kysak – Prešov – Lipany – Plaveč št. hr.                                     78 km

Banská Bystrica – Margecany                                                      179 km

Komárno – Dunajská Streda – Bratislava Nové Mesto                 95 km

Michaľany – Strážske – Humenné – Medzilaborce                       105 km

Poprad – Kežmarok                                                                      14 km

Šurany – Levice – Kozárovce – Zvolen                                        120 km

Púchov – Lúky pod Makytou                                                          20 km

Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske                                       61 km

Trenčín – Chynorany                                                                     49 km

Bratislava hl. st. – Bratislava Petržalka                                         17 km

Tatranské el. železnice a železnica Štrba – Štrbské Pleso          40 km

                             SPOLU                                                             2303 km           

 

V oblasti nákladnej dopravy má zas nespochybniteľné výnimočné postavenie širokorozchodná železničná trať Maťovce – Haniska pri Košiciach a železničné stanice Čierna nad Tisou a Maťovce

Doplnenie tohto zoznamu o ďalšie trate a iné železničné zariadenia bude výsledkom prebiehajúceho procesu prípravy zákona o verejnej doprave a následnej koordinácie cestnej a železničnej dopravy, ako aj účinku prijímaných racionalizačných a koordinačných opatrení v oblasti nákladnej prepravy.

 Limity determinujúce časovú postupnosť realizácie modernizačných prác

Najpodstatnejším limitom rozvoja železničnej infraštruktúry je objem disponibilných finančných prostriedkov RVS, použiteľných na rozsiahlejšiu údržbu alebo modernizáciu.

Tabuľka č. 4 Rozpis rozpočtu MDVRR SR

S ohľadom na túto skutočnosť je potrebné veľmi starostlivo zvažovať ich použitie predovšetkým na

–          pokročilo rozpracované modernizačné práce, financované z OPD; usilovať pritom o ukončenie modernizácie v ucelených technologických blokoch (napr. vozebných ramenách),

–          rozsiahlejšiu údržbu tých železničných tratí, stavieb a zariadení, ktoré síce nie sú súčasťou koridorových línií, avšak ktorých význam je nespochybniteľný.

A naopak – až do konečného zváženia účelnosti jednotlivých línií železničnej siete SR je potrebné rezignovať na nie nevyhnutné udržiavacie výkony na tratiach s najnižšími výkonmi; trate so zastavenou dopravou postačí udržiavať len v miere nevyhnutnej pre ochranu bezpečnosti ľudí, zvierat a životného prostredia.

Vzhľadom na neúnosne vysoké projektované náklady modernizácie na dosiaľ nerozpracovaných súčastiach koridorových línií je potrebné zvážiť, či navrhované technické riešenie je pre dosiahnutie požadovaných parametrov nevyhnutné.

You may also like...