Program modernizácie a rozvoja železníc SR na roky 2011 – 2014 (časť 3 – koniec.)

Priority programu na obdobie 2011 – 2014 zahŕňa nasledovné 3 projekty financované z rôznych zdrojov. Kedže ide o projekty rozsiahle, i ked sa tak sprvu nejavia, obsahujú mnoho zmien.

1. Projekty financované z Operačného programu Doprava

Strategickým cieľom rozvoja železničnej infraštruktúry zostáva ukončenie rozpracovanej modernizácie koridorov v úseku Bratislava – Žilina – Čadca št. hranica, ale aj dostavba takmer dohotovenej zriaďovacej stanice Žilina Teplička a realizácia prínosných projektov integrovanej dopravy, ako aj kontajnerových terminálov podľa vypracovaných a schválených projektov. Doposiaľ rozpracovaná PD modernizácie úsekov Liptovský Mikuláš – Kysak naznačuje neúnosne vysoké náklady na realizáciu tejto stavby (takmer 5 miliárd Eur), znemožňujúce uvažovať o jej uskutočnení v reálnom časovom horizonte. Je preto potrebné urýchlene prehodnotiť koncepciu predmetnej stavby a pristúpiť na taký variant modernizácie, ktorý by s rešpektovaním jestvujúcich čiastkových kontraktov na nevyhnutnej úrovni plnil záväzky SR z uzavretých medzinárodných zmlúv a dohovorov na podstatne nižšej nákladovej úrovni. PD treba dopracovať tak, aby realizácia stavby mohla byť uskutočnená v nasledujúcom programovom období.

 Počas obdobia 2011 – 2014 budú dokončené tieto práce:

 Prioritná os 1.

Predpokladá sa ukončenie modernizácie nasledovných úsekov železničných tratí a súvisiacich objektov:

–          Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce                       17,475 km

–          Trenčianska Teplá – Beluša                                   20,409 km

–          Žilina – Krásno nad Kysucou                                 18,900 km

–          Výstavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička.

Veľmi potrebné je aj dokončenie úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá (11,952 km). To je však závislé na ukončení verejnej súťaže na výber zhotoviteľa, ktoré je aktuálne zablokované a čaká sa na rozhodnutie súdu. V prípade, že sa tento projekt ukáže nereálnym, predpokladáme akcelerovať výstavbu ďalších úsekov Beluša – Púchov a Považská Teplá – Žilina.

 Prioritná os 3

V tejto PO sa predpokladá ukončiť nasledujúce práce:

–          Verejný TIP Žilina (1. etapa výstavby)  

–          Verejný TIP Košice (1. etapa výstavby)

–          Verejný TIP Bratislava (1. etapa výstavby)

Rezervným projektom v tejto PO je stavba Verejný TIP Leopoldov. Tu treba poznamenať, že výsledky doteraz vykonaných obstarávaní vytvárajú reálnu možnosť dokončiť aj tento projekt.

 Prioritná os 4

V tejto PO sa predpokladá ukončiť nasledujúce práce:

–          Prepojenie koridorov na území mesta Bratislavy v úseku Bratislava predmestie –           Bratislava filiálka vrátane zabezpečenia interoperability v uzle Bratislava                         (vyriešenie problému nekompatibilných koľajových obvodov)

–           Bratislavský integrovaný dopravný systém (BIDS) – výstavba terminálov                             integrovanej osobnej dopravy a parkovísk P&R

–        Bratislavský integrovaný dopravný systém (BIDS) – Koľajová trať Bosákova –             Janíkov Dvor 

–          Integrovaný dopravný systém Košice – terminál integrovanej osobnej dopravy             Moldava nad Bodvou  

–            Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou

–          Integrovaná koľajová doprava Košice – stavba koľajovej trate Námestie                        Maratónu mieru – železničná stanica Košice, vrátane napojenia na sieť ŽSR   

 Počas obdobia 2011 – 2014 sa predpokladá začať tieto práce:

 Prioritná os 1.

Predpokladá sa otvorenie prác na modernizácii nasledovných úsekov železničných tratí a súvisiacich objektov:

–         Krásno n. Kysucou – Čadca št. hr.

–         Beluša – Púchov

–         Púchov – Považská Teplá

–         Považská Teplá – Žilina

–         Košice – Kysak (v súvislosti s výstavbou integrovaného dopravného systému                      Košice)

–         Devínska Nové Ves – Marchegg (elektrifikácia)

 Prioritná os 3

Predpokladá sa otvorenie realizácie stavby Verejný TIP Leopoldov (za predpokladu, že táto stavba nebude ukončená už do r. 2014).

 Prioritná os 4

Nepredpokladá sa otvorenie nových stavebných prác, ktoré by neboli ukončené do roku 2014.

 Opis stavu prípravy a realizácie jednotlivých projektov modernizácie železničnej infraštruktúry v období 2011 – 2014 obsahuje príloha č. 2.

2. Projekty financované z kapitálových transferov

Kapitálové transfery sú prioritne určené pre financovanie prípravy a realizácie stavieb, ktoré nie je možné financovať z fondov EÚ (MPV, neoprávnené výdavky, vyvolané investície, modernizácia prevádzkových budov železničných staníc, stavby na tratiach mimo siete TEN-T, technológie a pod.) a spolufinancovanie k TEN-T. Podľa zmluvy o poskytnutí kapitálových transferov uzatváranej medzi ŽSR a MDVRR SR budú   z prostriedkov štátneho rozpočtu uhrádzať formou spolufinancovania projekty financované z fondu  TEN-T, ktoré budú pripravované aj v r. 2011 – 2013 (Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno n/Kysucou spolufinancovanie    TEN-T,  ETCS Žilina  – Čadca – št. hr. a GSM R Bratislava – Žilina – Čadca spolufinancovanie TEN-T ).

Problematika financovania oprávnených výdavkov nad rámec finančnej medzery (MSF)

Podľa uzatvorených zmlúv o NFP má byť krytie zdrojov MSF zabezpečené na základe dohody poskytovateľa s prijímateľom. Pri príprave východísk RVS na roky 2012 – 2014 bola problematika zabezpečenia zdrojov financovania nákladov nad MSF a neoprávnených výdavkov prerokovaná s MF SR. Na základe dohody majú byť zdroje poskytované cestou zmluvy o kapitálových transferoch prioritne použité na spolufinancovanie stavieb financovaných z OPD a TEN-T. Formálna stránka dohody o poskytnutí zdrojov na spolufinancovanie nad rámec MSF medzi MDVRR SR a ŽSR je v súčasnosti v štádiu prípravy spolu s riešením zabezpečenia rozpočtom nepokrytých zdrojov z roku 2010. (Rozpočtovým opatrením 45/2011 sú zvýšené KT o 15 557 393,00 eur. Týka sa to dofinancovania oprávnených nákladov MSF pre stavbu Žilina – Krásno nad Kysucou.

Zvyšné zdroje MSF, ktoré budú splatné v roku 2011 sú zdrojovo kryté kapitálovým transferom pre rok 2011.

3. Projekty financované z vlastných zdrojov ŽSR

Správna Rada ŽSR každoročne schvaľuje Podnikateľský plán, ktorého súčasťou je Investičný plán ŽSR. Investičný plán rozpočtuje obstaranie DHM a DNM  z vlastných zdrojov v zmysle dostupnosti zdrojov. Vzhľadom na dlhodobé nedofinancovanie straty zo zmluvy o financovaní infraštruktúry sú vlastné zdroje limitované a nedosahujú ani úroveň jednoduchej reprodukcie (plánované investície nie sú vzhľadom na hotovostné toky a pohľadávky voči železničným operátorom v realite všetky uskutočnené). Z vlastných zdrojov bude  zabezpečené financovanie  investícií zameraných  na odstránenie havarijných stavov (bežnej údržby), odstránenie škôd po povodniach,  modernizácia mimo koridorových tratí, nevyhnutný nákup IT technológií a pod. Pozornosť je v tejto oblasti potrebné venovať najmä nasledovným témam:

–           Konsolidácia pomerov v železničnej stanici Čierna nad Tisou

–         Zintenzívnenie údržby najmä tratí Žilina – Košice a širokorozchodnej trate Maťovce             št. hr. – Haniska pri Košiciach

–           Modernizácia trate Bratislava Nové Mesto – Dunajská Streda

–           Intenzívnejšie odstraňovanie bodových chýb a obmedzení rýchlosti z dôvodu                      sťažených rozhľadových pomerov na úrovňových priecestiach, prednostne na                     najzaťaženejších tratiach

–            Odstránenie problémov elektromagnetickej kompatibility mimo uzla Bratislava

–            Príprava elektrifikácie tratí Leopoldov – Nitra a Bánovce nad Ondavou – Humenné

Ďalšie témy bude potrebné operatívne priebežne dopĺňať v nadväznosti na aktuálne prebiehajúci proces oceňovania významu jednotlivých železničných tratí pre dopravný systém SR.

Záver

 Cieľom modernizácie železničnej infraštruktúry je podpora environmentálne prijateľných druhov dopravy, nepriama podpora otvorenej hospodárskej súťaže (liberalizácia), plnenie záväzkov SR voči EÚ vyplývajúcich zo zmluvy o ES a z  prístupovej zmluvy SR k EÚ v rámci modernizácie medzinárodnej siete TEN-T a budovania jednotného Európskeho železničného systému. Nedodržanie tohto záväzku v plnom rozsahu, ako aj nie dostatočne hospodárne narábanie s finančnými prostriedkami EÚ by mohlo mať v budúcnosti nepriaznivý vplyv na získavanie ďalších finančných prostriedkov z EÚ pre SR v ďalšom plánovacom období. Materiál bol vypracovaný s cieľom definovania  priorít a zabezpečenia ich financovania v období 2011 – 2014.

Zoznam skratiek

ADAutorský dozor
AGCEurópska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej železničnej dopravy(European Agreement on Main International Railway Lines )
AGTCEurópska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektoch(European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations)
CBAAnalýza výnosov a nákladov
DÚRDokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
DSPDokumentácia pre vydanie stavebného povolenia
DSZDokumentácia pre stavebný zámer
DVZDokumentácia pre výber zhotoviteľa
DRSDokumentácia pre realizáciu stavby
EIAPosudzovanie vplyvov na životné prostredie
ERTMSEurópsky systém riadenia železničnej dopravy(European Railway Traffic Management System )
EKEurópska komisia
ETCSEurópsky vlakový zabezpečovač (European Train Control System)
GSM-RGSM pre železničné aplikácie (Global System for Mobile Communication for Railway)
inžinierska činnosť
IDSintegrovaný dopravný systém
IIDSInteligentný intermodálny   dopravný systém
IKDIntegrovaná koľajová doprava
MPVMajetkovo právne vysporiadanie
MSFFinancovanie oprávnených výdavkov nad rámec finančnej medzery
MRŠMilana Rastislava Štefánika
NFPnenávratný finančný príspevok
NNneoprávnené náklady
NSRRNárodný strategický referenčný rámec
nžkmnový železničný km
OPDOperačný program Doprava
OPZIOperačný program Základná infraštruktúra
PDProjektová dokumentácia
POprioritná os
RORiadiaci Orgán OPD (MDVRR SR)
RVSRozpis verejnej správy
ŠRštátny rozpočet
TDtechnická dokumentácia
TEN-TTranseurópske dopravné siete (Trans European Network for Transport)
TEŠtechnicko – ekonomická štúdia
TIDterminál integrovanej dopravy
TKDterminál kombinovanej dopravy
TIOPterminál integrovanej osobnej prepravy
TIPterminál intermodálnej prepravy
TSItechnické špecifikácie interoperability
TNStrakčná napájacia stanica
UČSucelená časť stavby
ÚNSÚstredná nákladná stanica
URŽDÚrad pre reguláciu železničnej dopravy
ŽoNFPžiadosť o nenávratný finančný príspevok
ZoPNFPzmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ŽoPPŽiadosť o potvrdenie pomoci
žst.železničná stanica
žkmželezničný kilometer

You may also like...