Ukončenie a odovzdanie stavby Malá Lodina (zosuv svahu)

Železnice Slovenskej republiky si Vás dovoľujú pozvať na odovzdanie stavby po zrealizovaní sanačných prác a odstránení havarijného stavu po zosuve svahu na železničnú trať v Malej Lodine, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 27. októbra 2011 o 10.00 hod., miesto: Malá Lodina – na mieste stavby pri obecnom cintoríne. 
Odovzdanie stavby sa uskutoční za prítomnosti Ing. Jána Zachara, námestníka generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku, zástupcov Úradu pre reguláciu železničnej dopravy a zástupcov dodávateľských firiem.

————————
Pripomenutie situácie:
Dňa 2. júna 2010  došlo v obci Malá Lodina okres Košice – okolie, nachádzajúcej sa na trati ŽST Košice – ŽST Žilina v žkm 124,000 – 124,100, k zosuvu svahu na železničnú trať. Zosuv svahu mal za následok nepriechodnosť železničnej trate a poškodenie trakčných podpier. Pre obec Malá Lodina zosuv znamenal celkové znefunkčnenie príjazdovej komunikácie k miestnemu cintorínu a poškodenie časti miestneho cintorína ako pietneho miesta.

Na základe vzniknutej havarijnej situácie boli zvolané rokovania medzi zástupcami obce a manažérom infraštruktúry o zjednaní nápravy a zabezpečení železničnej infraštruktúry do budúcna. Preto ŽSR, ako manažér infraštruktúry, pristúpili k realizácii sanačných prác a odstráneniu havarijného stavu. Výsledkom je zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy a znovu vybudovaná prístupová cesta k miestnemu cintorínu.

You may also like...