Polka eurofondov na dopravu je už zazmluvnená

Napriek mimoriadne zložitej príprave projektov má v polovici programového obdobia Operačný program Doprava zazmluvnenú viac ako polovicu z celkovej vyčlenenej sumy. Operačný program Doprava má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov, či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Na konci septembra 2010 bolo zazmluvnenie (kontrahovanie) na projekty v rámci Operačného programu Doprava (OPD) na úrovni 32,63 percent z celkovej čiastky, čo predstavovalo 1,254 miliardy eur. Ku koncu septembra 2011 ministerstvo dopravy eviduje zazmluvnenie vo výške 53,46 percent z celkovej sumy, čo predstavuje nárast kontrahovania o takmer 353 miliónov eur. Významný nárast v kontrahovaní dopravných infraštruktúrnych projektov – o vyše 12 percent – nastal za posledných päť mesiacov, keď boli zazmluvnené tieto veľké projekty (t.j. projekty nad 50 mil. eur): diaľnica D1 Jánovce – Jablonov, R1 Košice-Milhosť a cestný most v Trenčíne. V najbližšom období budú zazmluvnené tri veľké projekty: výstavba úsekov D1 Dubná Skala – Turany, Fričovce – Svinia, terminál intermodálnej prepravy v Žiline a z projektov s nákladmi do 50 mil. eur to budú projekty výstavby mimoúrovňovej križovatky vo Zvolene, štvorpruhový prieťah Prešovom, výstavba pruhu pre pomalé vozidlá v Dolnom Kubíne, mestský obchvat v Čadci, sanácia cesty Veľký Krtíš – Pôtor, eliminácia bezpečnostných rizík na cestách 1.triedy a modernizácia mostov na cestách 1.triedy.

OPD zároveň patrí medzi programy s najvyšším čerpaním finančných prostriedkov. Na konci septembra 2011 bolo čerpanie OPD na úrovni 22,93 percent, kým pred rokom to bolo 13,76 percent.

„Tento rok pracujeme mimoriadne usilovne na tom, aby sa nám do konca tohto programového obdobia podarilo vyčerpať všetky vyčlenené financie. Úseky diaľnice D1, ktoré sú pripravené na výstavbu, budeme financovať cez eurofondy, momentálne prebieha niekoľko verejných obstarávaní. Vďaka úsporám cez kvalitné a transparentné súťaže budeme schopní postaviť viac kilometrov diaľnic, ako sme pôvodne predpokladali. Pri veľkých investičných projektoch na železniciach paralelne pripravujeme viacero projektov, ak by kvôli súdnym prieťahom nemohla byť zrealizovaná modernizácie trate pri Trenčíne. Budúci rok bude prelomový najmä v súvislosti s budovaním verejnej koľajovej dráhy v Bratislave a Košiciach. Po dlhých rokoch prípravy sa konečne začnú aj reálne stavať projekty, ktoré uľahčia život ľuďom žijúcim a pracujúcim v dvoch najväčších slovenských mestách“, uviedol minister dopravy Ján Figeľ.

Veľké projekty

Veľké projekty s hodnotou nad 50 mil. eur predstavujú nosnú časť v rámci implementácie OPD. Podiel veľkých projektov na celkovej alokácii OPD predstavuje 85 percent. Od začiatku programového obdobia súčasného finančného rámca zaslalo ministerstvo dopravy do Bruselu na schválenie jedenásť veľkých projektov, z toho päť, v v celkovej sume viac ako pol miliardy eur, zatiaľ EK schválila. Za posledných päť mesiacov bol Európskou komisiou schválený projekt D3 Hričovské Podhradie-Vrtižer, Komisia v súčasnosti posudzuje šesť projektov s celkovou požadovanou sumou 622,5 mil. eur. Od začiatku mája tohto roku zaslalo ministerstvo dopravy do Bruselu na schválenie projekt výstavbu úseku R1 Košice – Milhosť, v priebehu októbra plánuje zaslať ďalšie tri žiadosti. V rámci balíka opatrení na prekonanie hospodárskej krízy v roku 2009 povolila EK čerpanie finančných prostriedkov ešte pred tým, ako je žiadosť v Bruseli schválená. V praxi to znamená, že ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán OPD uzavrie zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so žiadateľom aj pred prijatím Rozhodnutia EK o potvrdení pomoci a následne prepláca oprávnené výdavky. Ministerstvo dopravy však tento systém využíva len pri projektoch, v ktorých existuje odporučenie (tzv. Action Completion Note) od expertov JASPERS (odborníci EK a Európskej investičnej banky, ktorí posudzujú veľké projekty) a je reálny predpoklad schválenia týchto projektov. Za posledných päť mesiacov získali odporučenie na schválenie projekty: R1 Košice – Milhosť, D1 Jánovce – Jablonov.

Malé projekty

Malé projekty sú schvaľované na národnej úrovni s hodnotou do 50 mil. eur. Ich podiel na celkovej alokácii predstavuje zhruba 13 %. Do konca septembra 2011 schválilo ministerstvo dopravy 23 malých projektov v celkovej sume 248 537 660 eur. Od mája tohto roku schválil rezort dopravy týchto päť malých projektov: Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy, Terminál intermodálnej prepravy Žilina, I. etapa výstavby, projektové dokumentácie na projekty R2 Pstruša – Kriváň, R2 Zvolen – východ – Pstruša a R4 Prešov – severný obchvat.

You may also like...